Page content

Einde door ontbindende voorwaarde

Een arbeidsovereenkomst die is aangegaan onder een ontbindende voorwaarde eindigt op het moment dat deze ontbindende voorwaarde zich voordoet. Niet iedere ontbindende voorwaarde is echter toegestaan. Daarvoor gelden strikte vereisten.

Allereerst moet de voorwaarde afhankelijk zijn van een toekomstige en objectief bezien onzekere gebeurtenis. Dat kan dus geen kalenderdatum zijn. Zolang deze in de toekomst ligt, betreft dit immers wel een toekomstige gebeurtenis, maar objectief bezien is deze niet onzeker, maar zeker. Een kalenderdatum als einddatum kan dus wel een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opleveren, maar geen arbeidsovereenkomst onder een ontbindende voorwaarde.

Daarnaast moet de ontbindende voorwaarde verenigbaar zijn met het wettelijk stelsel van ontslagrecht. Het is dus niet mogelijk om als ontbindende voorwaarde een voorwaarde op te nemen die strijdig is met het Nederlandse stelsel van ontslagrecht. Daarmee zou immers hetgeen via de voordeur verboden is, alsnog via de achterdeur worden toegestaan. Het heeft dus bijvoorbeeld geen zin om zwangerschap of arbeidsongeschiktheid op te nemen als ontbindende voorwaarde. Dat zou immers strijdigheid opleveren met het Nederlandse ontslagrecht.

Bovendien moet het einde objectief bepaalbaar zijn. Noch de werkgever noch de werknemer mag invloed kunnen uitoefenen op het zich al dan niet voordoen van de ontbindende voorwaarde. Een bedrijfsbeëindiging is dus bijvoorbeeld niet toegestaan als ontbindende voorwaarde. Daar heeft de werkgever immers invloed op.

Verder zal ook gekeken worden wat de invloed is van het zich voordoen van de ontbindende voorwaarde op de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst al dan niet te laten voortduren. Een voorbeeld van een toegestane ontbindende voorwaarde kan bijvoorbeeld zijn het verlies van het vrachtwagenrijbewijs door een vrachtwagenchauffeur.

In deze kennisbank ontslag vindt u informatie over het oude ontslagrecht. Wilt u meer weten over het ontslagrecht vanaf 1 januari 2016? Raadpleeg dan onze kennisbank “nieuwe ontslagrecht“.

Wij hebben de inhoud van de kennisbank “nieuwe ontslagrecht” opgenomen in een e-book. Wilt u dit e-book downloaden? Download gratis het e-book “ontslagrecht 2016“.