Page content

Kantonrechtersformule

Als een kantonrechter besluit om in het kader van een ontbindingsprocedure wegens verandering in de omstandigheden een vergoeding toe te kennen, dan wordt de hoogte van de vergoeding in principe vastgesteld aan de hand van de kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule luidt A x B x C.  Vanaf 1 januari 2009 geldt het volgende voor de A, B en C.

A is het aantal gewogen dienstjaren
Voor de berekening van A wordt de diensttijd afgerond op hele jaren, hierbij geldt dat 6 maanden en één dag wordt gezien als één dienstjaar.
Vervolgens worden de dienstjaren gewogen door middel van een indeling in 4 leeftijdscohorten:
– tot 35 jaar x 0,5
– 35 tot 45 jaar x 1
– 45 tot 55 jaar x 1,5
– vanaf 55 jaar x 2

De afgeronde totale diensttijd verdeeld over de verschillende leeftijdscohorten moet gelijk zijn aan de afgeronde totale diensttijd zonder die verdeling. Als dit niet gelijk is, moet afgerond worden op een voor de werknemer meest gunstige wijze.

B is de beloning
Bij de berekening zal in principe worden uitgegaan van het laatst verdiende bruto maandsalaris inclusief vaste en overeengekomen looncomponenten, zoals vakantiebijslag, 1/12e van de 13e maand en (al dan niet variabele) structurele looncomponenten, zoals een structurele bonus.

C is de correctiefactor
Indien sprake is van een zogenaamde “neutrale” beëindiging is de correctiefactor gelijk aan 1. Hiervan is sprake wanneer noch de werknemer noch de werkgever een verwijt treft. Als de werknemer een verwijt valt te maken, kan de correctiefactor worden verlaagd. Als de werknemer een sterk verwijt kan worden gemaakt zou de correctiefactor zelfs op 0 kunnen uitkomen.

Wanneer de werkgever een verwijt valt te maken, kan de correctiefactor worden verhoogd. Er geldt geen maximum voor de C-factor, maar de C-factor wordt slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden op hoger dan 2 gesteld.

In deze kennisbank ontslag vindt u informatie over het oude ontslagrecht. Wilt u meer weten over het ontslagrecht vanaf 1 januari 2016? Raadpleeg dan onze kennisbank “nieuwe ontslagrecht“.

Wij hebben de inhoud van de kennisbank “nieuwe ontslagrecht” opgenomen in een e-book. Wilt u dit e-book downloaden? Download gratis het e-book “ontslagrecht 2016“.