Page content

Ontbinding wegens gewichtige redenen

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen betreft een snelle procedure. Over het algemeen ligt tussen het moment waarop het ontbindingsverzoek bij de rechter wordt ingediend en de beslissing op het verzoek een periode van maximaal 8 weken. Als de rechter het verzoek toewijst en dus de arbeidsovereenkomst ontbindt ligt tussen het moment waarop het verzoek is ingediend en de ontslagdatum meestal een periode van nog geen drie maanden.

Als de ontbindingsprocedure leidt tot een einde van de arbeidsovereenkomst, dan is de einddatum vaak gelijk aan de datum met ingang waarvan de arbeidsovereenkomst zou zijn geëindigd als gevolg van opzegging van de arbeidsovereenkomst wanneer sprake is van een opzegtermijn van twee maanden of minder. Wanneer de opzegtermijn langer dan twee maanden is, ligt de einddatum bij een ontbindingsprocedure vaak eerder dan bij opzegging van de arbeidsovereenkomst.

De ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen valt uiteen in ontbinding wegens dringende redenen en ontbinding wegens verandering in de omstandigheden.

Als niet helemaal duidelijk is of de grond of gronden voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst een dringende reden of een verandering in de omstandigheden opleveren kan ervoor worden gekozen om dit in het midden te laten. Ook als dit niet in het midden wordt gelaten dient bedacht te worden dat de rechter bepaalt of een grond een dringende reden oplevert of een verandering van omstandigheden.

Ook als slechts wordt gevraagd om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens verandering in de omstandigheden kan de rechter dus steeds oordelen dat de grond een dringende reden oplevert en dat dus ontbonden wordt wegens een dringende reden.

De rechter is verplicht om degene die om ontbinding van de arbeidsovereenkomst heeft verzocht in de gelegenheid te stellen het verzoek in te trekken als niet conform het verzoek wordt beslist. Als de werknemer dus vraagt om een vergoeding en de rechter kent geen vergoeding toe of een lagere vergoeding dan de werknemer heeft gevraagd dan moet de rechter de werknemer in de gelegenheid stellen het verzoek in te trekken.

Hetzelfde geldt voor de werkgever. Als de werkgever de rechter vraagt de arbeidsovereenkomst te ontbinden zonder vergoeding of een lage vergoeding en de rechter een hogere vergoeding toekent moet de rechter de werkgever in de gelegenheid stellen het verzoek in te trekken.

In deze kennisbank ontslag vindt u informatie over het oude ontslagrecht. Wilt u meer weten over het ontslagrecht vanaf 1 januari 2016? Raadpleeg dan onze kennisbank “nieuwe ontslagrecht“.

Wij hebben de inhoud van de kennisbank “nieuwe ontslagrecht” opgenomen in een e-book. Wilt u dit e-book downloaden? Download gratis het e-book “ontslagrecht 2016“.