Page content

Ontslag op staande voet krijgen

Als een werknemer het niet eens is met een ontslag op staande voet, heeft de werknemer zes maanden de tijd om te beslissen welke gevolgen hij of zij hieraan wil verbinden. De werknemer heeft twee keuzes.

Neerleggen bij de ontslagdatum en schadevergoeding eisen

Allereerst kan de werknemer zich neerleggen bij de ontslagdatum en zich op het standpunt stellen dat de werkgever ten onrechte de opzegtermijn en de aanzegtermijn niet in acht heeft genomen en dat de opzegging kennelijk onredelijk is. De werknemer kan op grond hiervan schadevergoeding eisen.

Een ontslag op staande voet vindt immers plaats zonder dat de opzegtermijn en de aanzegtermijn in acht zijn genomen. Als sprake is van een onterecht ontslag op staande voet dan had de werkgever wel de opzegtermijn en de aanzegtermijn in acht moeten nemen. De werknemer kan eisen dat de werkgever de werknemer een schadevergoeding betaalt die minimaal gelijk is aan het salaris dat de werknemer normaliter zou hebben ontvangen over de periode dat de arbeidsovereenkomst nog zou hebben geduurd als de opzegtermijn en de aanzegtermijn wel in acht zouden zijn genomen.

Daarnaast kan de werknemer soms ook nog aanspraak maken op een vergoeding wegens kennelijk onredelijke opzegging. Een terecht ontslag op staande voet kan immers weliswaar geen kennelijk onredelijke opzegging opleveren, maar een onterecht op staande voet uiteraard wel.

Neerleggen bij de ontslagdatum en schadevergoeding eisen is over het algemeen slechts een optie als de werknemer inmiddels een andere baan heeft gevonden. Dan hoeft de werknemer immers geen aanspraak meer te maken op betaling van salaris en/of een WW-uitkering.

De opzegging vernietigen en salaris eisen

De tweede keuze die de werknemer over het algemeen heeft als naar de mening van de werknemer sprake is van een onterecht ontslag op staande voet is de vernietigbaarheid van de opzegging inroepen en salaris eisen. Een ontslag op staande voet vindt immers ook plaats zonder toestemming van het UWV.

Als sprake is van een onterecht ontslag op staande voet had – tenzij sprake is van een van de andere uitzonderingen – de werkgever eerst toestemming moeten krijgen van het UWV om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Als die toestemming ontbreekt, kan de werknemer zich op de vernietigbaarheid van de opzegging inroepen.

Om recht te hebben op salaris over de periode vanaf de ontslagdatum moet de werknemer niet slechts de vernietigbaarheid inroepen, maar zich ook beschikbaar stellen voor het verrichten van werkzaamheden.

Als een werknemer twijfelt tussen de twee keuzemogelijkheden is het daarom in ieder geval van belang om zich zo snel mogelijk na de ontslagdatum beschikbaar te stellen voor het verrichten van werkzaamheden. Op een later moment kan dan alsnog worden besloten hierop terug te komen en kan de werknemer zich alsnog bij de ontslagdatum neerleggen en schadevergoeding eisen. De uiteindelijke keuze tussen de twee mogelijkheden moet binnen zes maanden na de ontslagdatum worden gemaakt.

WW-uitkering

Anders dan vaak wordt gedacht is het niet zo dat een ontslag op staande voet altijd betekent dat de werknemer geen WW-uitkering krijgt. Het UWV toetst namelijk zelfstandig of sprake is van een dringende reden. De omstandigheid dat de werkgever de mening is toegedaan dat sprake is van een dringende reden wil nog niet zeggen dat het UWV die mening deelt.

Om de WW-uitkering zoveel als mogelijk per de ontslagdatum of zo snel mogelijk daarna veilig te stellen is in ieder geval van belang dat de werknemer zich zo spoedig mogelijk na de ontslagdatum inschrijft als werkzoekende bij het UWV. Vaak is het raadzaam dan nog niet de WW-uitkering aan te vragen, maar daar nog even mee te wachten.

Voor het al dan niet aanvragen van de WW-uitkering is het namelijk raadzaam eerst advies in te winnen bij een advocaat arbeidsrecht. Een advocaat arbeidsrecht kan namelijk helpen bij de beoordeling of het raadzaam is het ontslag op staande voet aan te vechten of in plaats daarvan te proberen een einde met wederzijds goedvinden te bereiken.

Ook kan een advocaat arbeidsrecht helpen bij het uitvoeren van de gemaakte keuze: het aanvechten van het ontslag op staande voet of het bereiken van een einde met wederzijds goedvinden.

In deze kennisbank ontslag vindt u informatie over het oude ontslagrecht. Wilt u meer weten over het ontslagrecht vanaf 1 januari 2016? Raadpleeg dan onze kennisbank “nieuwe ontslagrecht“.

Wij hebben de inhoud van de kennisbank “nieuwe ontslagrecht” opgenomen in een e-book. Wilt u dit e-book downloaden? Download gratis het e-book “ontslagrecht 2016“.