Page content

Specifieke ontslagregels

Naast de algemene ontslagregels gelden regelmatig nog specifieke regels, die van belang zijn in het kader van het ontslag. Hierbij kan gedacht worden aan bepalingen die zijn opgenomen in een arbeidsovereenkomst. In een arbeidsovereenkomst kan bijvoorbeeld opgenomen zijn onder welke omstandigheden de werknemer aanspraak heeft op een ontslagvergoeding.

Sociaal plan en CAO

Verder kan gedacht worden aan een sociaal plan en/of een CAO, waarin bepalingen zijn opgenomen omtrent hetgeen heeft te gelden in geval van ontslag. Hierin kunnen bijvoorbeeld inhoudelijke vereisten ten aanzien van het ontslag zijn opgenomen, maar ook de voorwaarden, waaronder een ontslag plaatsvindt, bijvoorbeeld de voorwaarden waaronder de werknemer aanspraak heeft op een ontslagvergoeding en/of wachtgeldregeling.

Branchespecifieke regelingen

Voor sommige branches gelden bovendien branchespecifieke regelingen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het onderwijs. Zo hebben binnen het onderwijs oudere werknemers over het algemeen beduidend langer recht op een WW-uitkering dan werknemers die werkzaam zijn in andere branches, waardoor minder vaak een ontslagvergoeding wordt toegekend en als die wordt toegekend deze beduidend lager ligt dan in andere branches.

Internationaal arbeidsrecht

Ook is het mogelijk dat de werknemer niet in Nederland woont, niet in Nederland aanspraak gaat maken op een WW-uitkering en/of dat op de arbeidsovereenkomst het Nederlands recht niet (uitsluitend) van toepassing is. In dat geval zal aan de hand van het internationale arbeidsrecht beoordeeld dienen te worden wat de gevolgen daarvan zijn voor de mogelijkheden om een ontslag met wederzijds goedvinden overeen te komen en de voorwaarden waaronder dat gebeurt.

Specifieke werknemers

Bovendien zou het kunnen dat de werknemer nog niet meerderjarig is, waardoor extra waarborgen van toepassing kunnen zijn. Ten slotte gelden voor werknemers die werkzaam zijn als statutair directeur andere regels.

In deze kennisbank ontslag vindt u informatie over het oude ontslagrecht. Wilt u meer weten over het ontslagrecht vanaf 1 januari 2016? Raadpleeg dan onze kennisbank “nieuwe ontslagrecht“.

Wij hebben de inhoud van de kennisbank “nieuwe ontslagrecht” opgenomen in een e-book. Wilt u dit e-book downloaden? Download gratis het e-book “ontslagrecht 2016“.