Page content

Kennelijk onredelijke opzegging algemeen

De kennelijk onredelijke opzeggingsprocedure moet binnen zes maanden na het moment dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd gestart worden. Het is een procedure die enkele maanden tot verschillende jaren kan duren.

In een kennelijk onredelijke opzeggingsprocedure is de vraag aan de orde of de arbeidsovereenkomst kennelijk onredelijk is opgezegd en zo ja, wat het gevolg daarvan is. Met de woorden “kennelijk onredelijke opzegging” wordt duidelijk gemaakt dat de opzegging onredelijk moet zijn en dat dit voor ieder redelijk handelend mens duidelijk moet zijn.

Een opzegging tijdens de proeftijd kan nooit een kennelijk onredelijke opzegging opleveren. Ook een terecht ontslag op staande voet kan nooit een kennelijk onredelijke opzegging opleveren. Iedere andere opzegging van een arbeidsovereenkomst kan een kennelijk onredelijke opzegging opleveren. De omstandigheid dat het UWV toestemming heeft gegeven voor de opzegging maakt niet dat geen sprake kan zijn van een kennelijk onredelijk opzegging. Integendeel, regelmatig is ondanks de ontvangst van de toestemming van het UWV sprake van een opzegging die kennelijk onredelijk is.

De meest voorkomende situatie waarin wordt geoordeeld dat sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging betreft de situatie waarin de gevolgen voor degene van wie de arbeidsovereenkomst is opgezegd te ernstig zijn in vergelijking met de belangen van degene die heeft opgezegd. Het gaat hierbij met name om de financiële gevolgen van de opzegging.

Zelden wordt aangenomen dat sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging door de werknemer. Anders dan geldt bij een opzegging door de werknemer wordt veelvuldig aangenomen dat sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging door de werkgever.

In deze kennisbank ontslag vindt u informatie over het oude ontslagrecht. Wilt u meer weten over het ontslagrecht vanaf 1 januari 2016? Raadpleeg dan onze kennisbank “nieuwe ontslagrecht“.

Wij hebben de inhoud van de kennisbank “nieuwe ontslagrecht” opgenomen in een e-book. Wilt u dit e-book downloaden? Download gratis het e-book “ontslagrecht 2016“.