Page content

Kennelijk onredelijke opzegging door werkgever

Regelmatig wordt aangenomen dat de opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever kennelijk onredelijk is, omdat de gevolgen voor de werknemer te ernstig zijn in vergelijking met de belangen van de werkgever bij de opzegging. Ook om andere redenen kan een opzegging door een werkgever kennelijk onredelijk zijn.

Bijvoorbeeld wanneer de opzegging plaatsvindt zonder aan te geven waarom of een reden wordt opgegeven die niet klopt. Of wanneer de arbeidsovereenkomst met de werknemer is opgezegd wegens bedrijfseconomische redenen, maar het ontslag heeft plaatsgevonden in strijd met het afspiegelingsbeginsel. Met andere woorden niet de werknemer, maar een collega van de werknemer had ontslagen moeten worden.

Dit betreft slechts voorbeelden van situaties waarin sprake kan zijn van een kennelijk onredelijke opzegging door de werkgever. Ook andere situaties kunnen een kennelijk onredelijke opzegging door de werkgever opleveren.

Of sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging is afhankelijk van allerlei omstandigheden, waaronder de leeftijd van de werknemer, het functioneren van de werknemer, de duur van de arbeidsovereenkomst en de kansen van de werknemer op de arbeidsmarkt.

Bij de beoordeling of al dan niet sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging door de werkgever kan ook een rol spelen of de werkgever de werknemer een vergoeding heeft betaald in verband met het ontslag en zo ja, hoe hoog die vergoeding is.

Als de rechter de opzegging door de werkgever beoordeelt als kennelijk onredelijk dan kent de rechter de werknemer een vergoeding wegens kennelijk onredelijke opzegging toe of veroordeelt de rechter de werkgever tot herstel van de arbeidsovereenkomst. Als de werkgever tot herstel van de arbeidsovereenkomst wordt veroordeeld, zal de werkgever opnieuw een arbeidsovereenkomst met de werknemer moeten aangaan. De rechter kan ook bepalen dat de verplichting tot herstel vervalt als de werkgever een door de rechter bepaalde afkoopsom betaalt. 

In deze kennisbank ontslag vindt u informatie over het oude ontslagrecht. Wilt u meer weten over het ontslagrecht vanaf 1 januari 2016? Raadpleeg dan onze kennisbank “nieuwe ontslagrecht“.

Wij hebben de inhoud van de kennisbank “nieuwe ontslagrecht” opgenomen in een e-book. Wilt u dit e-book downloaden? Download gratis het e-book “ontslagrecht 2016“.