Page content

Opzegging door werkgever algemeen

Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst niet beëindigen door deze op te zeggen als sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, waarin de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging niet is opgenomen. In dat geval zal de werkgever moeten wachten totdat de arbeidsovereenkomst van rechtswege afloopt na het verstrijken van de duur daarvan, tussentijdse ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan de rechter moeten vragen of afspraken moeten maken met de werknemer over een tussentijdse beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.

Als sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, waarin zowel voor de werkgever als voor de werknemer schriftelijk is overeengekomen dat de mogelijkheid bestaat om de arbeidsovereenkomst tussentijds op te zeggen, dan kan de arbeidsovereenkomst in principe worden beëindigd door middel van opzegging.

Over het algemeen is voor een opzegging door de werkgever toestemming vereist. Bovendien kan slechts worden opgezegd als geen opzegverbod van toepassing is. Verder moet altijd een opzegtermijn in acht genomen worden, tenzij sprake is van een situatie die rechtvaardigt dat de werkgever de werknemer ontslag op staande voet geeft of sprake is van een opzegging tijdens de proeftijd. Bovendien moet regelmatig ook nog een aanzegtermijn in acht worden genomen.

Als een arbeidsovereenkomst is opgezegd kan worden beoordeeld of deze kennelijk onredelijk is opgezegd en zo ja, wat daarvan de gevolgen zijn. De beoordeling of sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging vindt niet plaats door het UWV, maar in een afzonderlijke procedure door de rechter.

In deze kennisbank ontslag vindt u informatie over het oude ontslagrecht. Wilt u meer weten over het ontslagrecht vanaf 1 januari 2016? Raadpleeg dan onze kennisbank “nieuwe ontslagrecht“.

Wij hebben de inhoud van de kennisbank “nieuwe ontslagrecht” opgenomen in een e-book. Wilt u dit e-book downloaden? Download gratis het e-book “ontslagrecht 2016“.