Page content

Opzegging door werknemer

Een werknemer kan een arbeidsovereenkomst altijd eenzijdig beëindigen door deze op te zeggen, tenzij sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, waarin de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging niet is opgenomen.

In dat geval zal de werknemer moeten wachten totdat deze arbeidsovereenkomst van rechtswege afloopt na het verstrijken van de duur daarvan, tussentijdse ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan de rechter moeten vragen of afspraken moeten maken met de werkgever over een tussentijdse beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.

Als sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, waarin zowel voor de werkgever als voor de werknemer schriftelijk is overeengekomen dat de mogelijkheid bestaat om de arbeidsovereenkomst tussentijds op te zeggen, dan kan de arbeidsovereenkomst door de werknemer worden beëindigd door middel van opzegging.

De werknemer heeft geen toestemming nodig van een instantie om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen. Evenmin gelden er opzegverboden voor de werknemer. Omdat het initiatief tot het einde van de arbeidsovereenkomst afkomstig is van de werknemer en niet van de werkgever, heeft de werknemer over het algemeen geen recht op een WW-uitkering, Ziektewetuitkering of iets dergelijks. Slechts in uitzonderlijke situaties zou de werknemer daar wel recht op kunnen hebben.

De werknemer mag de arbeidsovereenkomst in principe niet per direct opzeggen. Dat is slechts toegestaan als het gerechtvaardigd is dat de werknemer ontslag op staande voet neemt of als sprake is van een opzegging gedurende de proeftijd. Wanneer geen sprake is van een situatie die rechtvaardigt dat de werknemer ontslag op staande voet neemt en geen sprake is van een opzegging gedurende de proeftijd, moet de werknemer een opzegtermijn in acht nemen.

In deze kennisbank ontslag vindt u informatie over het oude ontslagrecht. Wilt u meer weten over het ontslagrecht vanaf 1 januari 2016? Raadpleeg dan onze kennisbank “nieuwe ontslagrecht“.

Wij hebben de inhoud van de kennisbank “nieuwe ontslagrecht” opgenomen in een e-book. Wilt u dit e-book downloaden? Download gratis het e-book “ontslagrecht 2016“.