Page content

Opzegverbod werkgever gedurende arbeidsongeschiktheid

De werkgever mag de arbeidsovereenkomst niet opzeggen gedurende arbeidsongeschiktheid, tenzij de arbeidsongeschiktheid ten minste twee jaar heeft geduurd of de arbeidsongeschiktheid is ontstaan nadat het UWV van de werkgever een verzoek heeft ontvangen om de arbeidsovereenkomst met de werknemer op te mogen zeggen.

Berekening termijn opzegverbod gedurende arbeidsongeschiktheid

Voor de berekening van de termijn van twee jaar worden perioden van arbeidsongeschiktheid samengeteld als zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen. Voor de berekening van de termijn van twee jaar worden perioden van arbeidsongeschiktheid als gevolg van zwangerschap voorafgaand aan het zwangerschapsverlof en perioden van arbeidsongeschiktheid tijdens het zwangerschapsverlof en het bevallingsverlof niet in aanmerking genomen.

Als een werkneemster voorafgaand aan het zwangerschapsverlof arbeidsongeschikt is als gevolg van een andere reden dan zwangerschap en na het bevallingsverlof nog steeds of wederom arbeidsongeschikt is, dan wordt de periode van arbeidsongeschiktheid voorafgaand aan het zwangerschapsverlof opgeteld bij de periode van arbeidsongeschiktheid na afloop van het bevallingsverlof, tenzij de arbeidsongeschiktheid voorafgaand aan het zwangerschapsverlof en de arbeidsongeschiktheid na afloop van het bevallingsverlof niet voortvloeien uit dezelfde oorzaak.

Verlenging opzegverbod gedurende arbeidsongeschiktheid

De hierboven genoemde termijn van twee jaar wordt in drie situaties verlengd, namelijk als:

  • de aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering te laat is gedaan. In dat geval wordt de termijn van twee jaar verlengd met de duur van de vertraging;
  • de werkgever en de werknemer hebben afgesproken dat de loondoorbetalingsverplichting van twee jaar zal worden verlengd. In dat geval wordt de termijn van twee jaar verlengd met de duur van de afgesproken verlenging;
  • de werkgever naar de mening van het UWV tijdens de arbeidsongeschiktheid onvoldoende aan de reïntegratie van de werknemer heeft gedaan en het UWV de werkgever om die reden verplicht het loon langer door te betalen dan twee jaar. In dat geval wordt de termijn van twee jaar verlengd met de tijd dat de werkgever wordt verplicht het loon langer door te betalen dan twee jaar. Het UWV kan de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever wegens het onvoldoende meewerken aan reïntegratie maximaal verlengen met een jaar, waardoor de loondoorbetalingsverplichting in totaal maximaal drie jaar kan bedragen. Gedurende de termijn van de verlenging van de loondoorbetalingsverplichting blijft het opzegverbod gelden. 

Uitzondering toepasselijkheid opzegverbod gedurende arbeidsongeschiktheid

Het opzegverbod gedurende arbeidsongeschiktheid is niet van toepassing als de werknemer weigert:

  • mee te werken aan redelijke instructies van de werkgever of de bedrijfsarts gericht op reïntegratie;
  • passende arbeid te verrichten;
  • mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak.

In deze kennisbank ontslag vindt u informatie over het oude ontslagrecht. Wilt u meer weten over het ontslagrecht vanaf 1 januari 2016? Raadpleeg dan onze kennisbank “nieuwe ontslagrecht“.

Wij hebben de inhoud van de kennisbank “nieuwe ontslagrecht” opgenomen in een e-book. Wilt u dit e-book downloaden? Download gratis het e-book “ontslagrecht 2016“.