Page content

Vereiste toestemming werkgever voor opzegging

De werkgever heeft over het algemeen toestemming nodig van het UWV om de arbeidsovereenkomst met een werknemer op te mogen zeggen. Dat is echter niet het geval wanneer zich één of meerdere van de volgende uitzonderingen voordoen:

 • de werknemer is werkzaam bij een publiekrechtelijk lichaam;
 • de werknemer behoort tot het onderwijzend en docerend personeel van een onderwijsinrichting;
 • de werknemer bekleedt een geestelijk ambt;
 • de werknemer verricht doorgaans op minder dan vier dagen per week uitsluitend of nagenoeg uitsluitend diensten ten behoeve van een huishouden van een natuurlijk persoon;
 • de opzegging vindt plaats tijdens de proeftijd;
 • de opzegging vindt plaats in het kader van een ontslag op staande voet;
 • de opzegging vindt plaats als gevolg van het faillissement van de werkgever of de toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;
 • de werknemer is werkzaam als statutair directeur van een B.V. of N.V.

In sommige situaties kan niet worden volstaan met de toestemming van het UWV, maar heeft de werkgever ook toestemming nodig van de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst met een werknemer op te kunnen zeggen. Dat is het geval als:

 • de werknemer is geplaatst op een kandidatenlijst voor een ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging;
 • de werknemer korter dan twee jaar geleden lid is geweest van een ondernemingsraad, van een centrale ondernemingsraad, van een groepsondernemingsraad of van een commissie van die raden, van een personeelsvertegenwoordiging of van een bijzondere onderhandelingsgroep of een Europese ondernemingsraad, een SE-ondernemingsraad of een SCE-ondernemingsraad dan wel korter dan twee jaar geleden krachtens de Wet op de Europese ondernemingsraden of de Wet rol werknemers bij Europese rechtspersonen is opgetreden als vertegenwoordiger bij een andere wijze van informatieverstrekking en raadpleging van de werknemers;
 • de werknemer lid is van een voorbereidingscommissie van een ondernemingsraad, van een centrale ondernemingsraad of van een groepsondernemingsraad;
 • de werknemer betrokken is bij de uitvoering van de Arbeidsomstandighedenwet, bijvoorbeeld een casemanager of bedrijfsarts;
 • de werknemer betrokken is bij de uitvoering van de Wet bescherming persoonsgegevens, bijvoorbeeld een systeembeheerder.

De werkgever dient deze extra toestemming te vragen aan de kantonrechter om de kantonrechter in de gelegenheid te stellen om na te gaan of de opzegging verband houdt met het (voormalige) lidmaatschap van de werknemer van een medezeggenschapsorgaan of de kandidatuur daarvoor dan wel de betrokkenheid van de werknemer bij de uitvoering van de Arbeidsomstandighedenwet of de Wet bescherming persoonsgegevens. Als de werkgever aannemelijk kan maken dat de opzegging daarmee geen verband houdt, wordt de toestemming verleend.

Net als geldt voor de toestemming van het UWV geldt ook voor de extra toestemming van de kantonrechter dat deze niet nodig is als de opzegging plaatsvindt tijdens de proeftijd of plaatsvindt in het kader van een ontslag op staande voet.

De extra toestemming van de kantonrechter is ook niet nodig als de werknemer schriftelijk instemt met de opzegging of als de opzegging plaatsvindt wegens de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of van het onderdeel van de onderneming, waarin de werknemer uitsluitend of in hoofdzaak werkzaam is. Voor wat betreft de opzegging die plaatsvindt wegens de beëindiging van de werkzaamheden geldt een uitzondering voor werkneemsters die zwangerschaps- en bevallingsverlof genieten. Voor hen is de extra toestemming van de kantonrechter wel vereist. Ook als de opzegging plaatsvindt wegens de beëindiging van de werkzaamheden.

In deze kennisbank ontslag vindt u informatie over het oude ontslagrecht. Wilt u meer weten over het ontslagrecht vanaf 1 januari 2016? Raadpleeg dan onze kennisbank “nieuwe ontslagrecht“.

Wij hebben de inhoud van de kennisbank “nieuwe ontslagrecht” opgenomen in een e-book. Wilt u dit e-book downloaden? Download gratis het e-book “ontslagrecht 2016“.