Page content

Ondergetekenden in de vaststellingsovereenkomst

Onder het kopje ondergetekenden in de vaststellingsovereenkomst worden de werkgever en de werknemer opgenomen.

Werkgever

Wat de werkgever betreft, is het van belang na te gaan wie de werkgever is en wie bevoegd is om namens de werkgever te ondertekenen. Over het algemeen zal bekend zijn wie de werkgever is. Als daarover twijfel mogelijk is, zal dit eerst uitgezocht dienen te worden.

Het heeft immers geen zin om een arbeidsovereenkomst tussen twee partijen met wederzijds goedvinden te laten eindigen als helemaal geen sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen die twee partijen. Bovendien blijft in dat geval de arbeidsovereenkomst met de partij waarmee wel een arbeidsovereenkomst bestond gewoon voortduren.

Handelsregister Kamer van Koophandel

Het is van belang om van de werkgever op te nemen waar deze (al dan niet statutair) is gevestigd en waar deze kantoor houdt. Verder is het van belang om de naam van de werkgever correct op te nemen. Raadpleeg hiervoor het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor de meeste rechtsvormen, bijvoorbeeld voor de B.V., is vereist dat de rechtsvorm in de naam van de werkgever wordt vermeld. Doe dat dan ook. Er kan voor worden gekozen om daarnaast ook nog de rechtsvorm afzonderlijk te vermelden. Bijvoorbeeld “de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ontslag met wederzijds goedvinden B.V.”

Afkorting werkgever

Vaak wordt bij ondergetekenden ook vermeld met welke afkorting de werkgever in het vervolg van de vaststellingsovereenkomst wordt aangeduid. Dat kan een afkorting zijn die is afgestemd op de naam van de werkgever, bijvoorbeeld in het hierboven genoemde geval Omwg of Ontslag, of een meer algemene afkorting als werkgever.

Vertegenwoordigingsbevoegde

Wie namens de werkgever bevoegd is om te ondertekenen, blijkt eveneens uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daaruit blijkt ook of diegene(n) alleen of zelfstandig bevoegd is/zijn om te ondertekenen of dat hij/zij dit samen met één of meerdere anderen moet(en) doen. Soms is het noodzakelijk dat hiervoor ook nog statuten of andere stukken worden geraadpleegd. Dit blijkt dan uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Werknemer

Wat de werknemer betreft kan over het algemeen worden volstaan met de vermelding mevrouw of de heer, vanzelfsprekend afhankelijk van het geslacht, gevolgd door de voorletter(s) en achternaam of achternamen van de werknemer en het adres van de werknemer. Soms volstaat dit niet. Als bijvoorbeeld sprake is van een mannelijke werknemer die dezelfde voorletter(s) heeft als zijn vader en op hetzelfde adres woont als zijn vader zal duidelijk gemaakt dienen te worden dat de vaststellingsovereenkomst met deze mannelijke werknemer wordt gesloten en niet met zijn vader. Bijvoorbeeld door de voornamen voluit te vermelden en/of de geboortedatum te vermelden.

Afkorting werknemer

Vaak wordt bij ondergetekenden ook vermeld met welke afkorting de werknemer in het vervolg van de vaststellingsovereenkomst wordt aangeduid. Dat kan een afkorting zijn die is afgestemd op de achternaam van de werknemer, of een meer algemene afkorting, waarbij het raadzaam is om niet de afkorting “werknemer” te gebruiken als voor de werkgever al de afkorting “werkgever” wordt gebruikt. Die twee afkortingen lijken immers erg veel op elkaar, waardoor het risico op fouten wordt vergroot. Het is raadzamer in dat geval voor de werknemer de afkorting “medewerker” te gebruiken.

Partijen

Omdat het in vaststellingsovereenkomsten regelmatig voorkomt dat de werkgever en de werknemer gezamenlijk worden aangeduid als partijen is het raadzaam in dat geval onderaan het kopje ondergetekenden eveneens op te nemen: Hierna gezamenlijk ook aan te duiden als “partijen”.

In deze kennisbank ontslag vindt u informatie over het oude ontslagrecht. Wilt u meer weten over het ontslagrecht vanaf 1 januari 2016? Raadpleeg dan onze kennisbank “nieuwe ontslagrecht“.

Wij hebben de inhoud van de kennisbank “nieuwe ontslagrecht” opgenomen in een e-book. Wilt u dit e-book downloaden? Download gratis het e-book “ontslagrecht 2016“.