Page content

Overwegingen in de vaststellingsovereenkomst

Onder de overwegingen van een vaststellingsovereenkomst worden zaken opgenomen als de datum van indiensttreding, het salaris, eventuele overige emolumenten en de functie die de werknemer laatstelijk uitoefende. Ook wordt de reden voor het ontslag met wederzijds goedvinden uiteengezet, bijvoorbeeld verschillen van inzicht.

Vereisten vanuit WW

Verder is van belang om bij de overwegingen op te nemen dat het initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst afkomstig was van de werkgever, dat geen sprake is van een dringende reden voor het ontslag met wederzijds goedvinden en dat geen passende arbeid voorhanden is binnen de onderneming van de werkgever. Dit is van belang in verband met de aanspraken van de werknemer op een WW-uitkering.

Geen garanties

Vanuit de werkgever is het raadzaam op te nemen dat geen garanties afgegeven kunnen worden ten aanzien van het al dan niet verkrijgen van een sociale zekerheidsuitkering. Of de werknemer bijvoorbeeld al dan niet aanspraak heeft op een WW-uitkering is afhankelijk van allerlei factoren, waarvan de wijze waarop de arbeidsovereenkomst eindigt er slechts één is. Daarnaast is bijvoorbeeld het arbeidsverleden van de werknemer van belang en of de werknemer beschikbaar is voor het verrichten van werkzaamheden.

Bijstand terzake deskundige

Als de werknemer zich heeft laten bijstaan door een advocaat arbeidsrecht, een rechtsbijstandjurist die is gespecialiseerd in arbeidsrecht, of een vakbondsjurist, is het voor de werkgever raadzaam dit te vermelden bij de overwegingen. Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht dat de werknemer zich heeft laten bijstaan door iemand die terzake deskundig is. Dit maakt dat slechts onder zeer bijzondere omstandigheden de werknemer nog terug kan komen op zijn of haar akkoord met het einde van de arbeidsovereenkomst.

In deze kennisbank ontslag vindt u informatie over het oude ontslagrecht. Wilt u meer weten over het ontslagrecht vanaf 1 januari 2016? Raadpleeg dan onze kennisbank “nieuwe ontslagrecht“.

Wij hebben de inhoud van de kennisbank “nieuwe ontslagrecht” opgenomen in een e-book. Wilt u dit e-book downloaden? Download gratis het e-book “ontslagrecht 2016“.