Page content

Slotbepalingen in een vaststellingsovereenkomst

Het is over het algemeen raadzaam in de vaststellingsovereenkomst op te nemen dat op de vaststellingsovereenkomst Nederlands recht van toepassing is en dat de Nederlandse rechter bevoegd is om kennis te nemen van eventuele geschillen voortvloeiende uit de vaststellingsovereenkomst. Als sprake is van een situatie, waarin naast of in plaats van het Nederlandse recht het recht van een ander land van toepassing is op de arbeidsovereenkomst, kan dit anders zijn.

Afwijking van dwingend recht

Verder is het over het algemeen raadzaam om in de vaststellingsovereenkomst op te nemen dat het een vaststellingsovereenkomst betreft in de zin van artikel 7:900 BW j° 7:902 BW, wat betekent dat titel 15 van boek 7 Burgerlijk Wetboek op de vaststellingsovereenkomst van toepassing is. Het betreft namelijk een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van een geschil. In dergelijke vaststellingsovereenkomsten mag afgeweken worden van dwingend recht. Eventuele strijdigheid met dwingend recht maakt de vaststellingsovereenkomst dan niet ongeldig.

Uitsluiting van vernietigbaarheid of ontbinding

De mogelijkheid om de vaststellingsovereenkomst te vernietigen of ontbinden kan worden uitgesloten of beperkt. Dit maakt het zeer moeilijk om de vaststellingsovereenkomst aan te tasten ook als de uitgangspunten op basis waarvan de vaststellingsovereenkomst werd gesloten onjuist blijken te zijn. Deze uitsluiting of beperking geldt in principe voor beide partijen. Het voordeel is dat dit veel zekerheid geeft.

Het nadeel is echter dat het heel moeilijk is om de vaststellingsovereenkomst aan te tasten ook als achteraf bezien de uitgangspunten niet correct blijken te zijn en op basis van de werkelijke uitgangspunten de vaststellingsovereenkomst nooit zou zijn gesloten althans niet op de wijze zoals die is gesloten. Hierbij dient bedacht te worden dat zich zelden een omstandigheid voordoet die vernietiging of ontbinding van de vaststellingsovereenkomst rechtvaardigt.

Finale kwijting

Het is erg belangrijk om aan het einde van de vaststellingsovereenkomst finale kwijting overeen te komen. Partijen willen met de vaststellingsovereenkomst immers regelen wat tussen hen heeft te gelden ten aanzien van het einde van de arbeidsovereenkomst. Over het algemeen willen partijen hiermee één of meerdere procedures hierover voorkomen. Als geen finale kwijting wordt overeengekomen, wordt dit doel in principe niet bereikt.

Garantstelling

Als een andere partij zich garant stelt voor nakoming van de vaststellingsovereenkomst door de werkgever is het van belang dit op te nemen in de vaststellingsovereenkomst. Vanzelfsprekend zal die partij ook de vaststellingsovereenkomst moeten ondertekenen, waarbij uiteraard van belang is dat als die andere partij een onderneming betreft, namens deze partij iemand zal moeten ondertekenen die bevoegd is om namens deze partij te ondertekenen.

In deze kennisbank ontslag vindt u informatie over het oude ontslagrecht. Wilt u meer weten over het ontslagrecht vanaf 1 januari 2016? Raadpleeg dan onze kennisbank “nieuwe ontslagrecht“.

Wij hebben de inhoud van de kennisbank “nieuwe ontslagrecht” opgenomen in een e-book. Wilt u dit e-book downloaden? Download gratis het e-book “ontslagrecht 2016“.