Page content

Wijze van eindigen en einddatum

In de overeenkomst zal tot uitdrukking gebracht dienen te worden hoe deze eindigt. Over het algemeen zal dit zijn met wederzijds goedvinden. Tegenwoordig gebeurt het niet vaak meer dat een pro forma ontbindingsprocedure wordt gevoerd. Als dat wel het geval is, is het van belang dit ook op te nemen in de vaststellingsovereenkomst. Verder zal dan in de vaststellingsovereenkomst tot uitdrukking gebracht dienen te worden of de arbeidsovereenkomst eindigt door de pro forma ontbinding van de arbeidsovereenkomst of dat de arbeidsovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden, in welk geval de pro forma ontbindingsprocedure slechts een formaliteit betreft met een specifiek doel. Het is raadzaam dat dan ook zo op te nemen in de vaststellingsovereenkomst.

Einddatum

In de vaststellingsovereenkomst zal verder opgenomen dienen te worden met ingang van welke datum de arbeidsovereenkomst eindigt. Als het de bedoeling is dat de werknemer direct aansluitend op de einddatum aanspraak heeft op een WW-uitkering (ervan uitgaande dat de werknemer daarop aanspraak heeft) is van belang dat de einddatum zo wordt gekozen dat vanaf het moment waarop schriftelijk wordt overeengekomen dat en wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt de opzegtermijn van de werkgever en een eventuele aanzegtermijn in acht worden genomen.

Opzegtermijn werkgever

Als de werkgever bijvoorbeeld een opzegtermijn in acht moeten nemen van vier maanden en slechts opgezegd kan worden tegen het einde van de maand, zal bij een einde per 1 augustus van enig kalenderjaar de vaststellingsovereenkomst uiterlijk 31 maart van datzelfde kalenderjaar schriftelijk moeten worden overeengekomen.

Eerder einde arbeidsovereenkomst

Als het de bedoeling is dat de arbeidsovereenkomst ook eerder kan eindigen dan de in de vaststellingsovereenkomst opgenomen einddatum, dan is het van belang dit expliciet op te nemen in de vaststellingsovereenkomst. Ook zal dan opgenomen moeten worden wat de gevolgen daarvan zijn.

In deze kennisbank ontslag vindt u informatie over het oude ontslagrecht. Wilt u meer weten over het ontslagrecht vanaf 1 januari 2016? Raadpleeg dan onze kennisbank “nieuwe ontslagrecht“.

Wij hebben de inhoud van de kennisbank “nieuwe ontslagrecht” opgenomen in een e-book. Wilt u dit e-book downloaden? Download gratis het e-book “ontslagrecht 2016“.