Page content

Opzegging met instemming

Opzegging met instemming

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met de werknemer niet rechtsgeldig opzeggen zonder schriftelijke instemming van de werknemer, tenzij:

  • voor de opzegging toestemming is verleend door het UWV of een CAO-ontslagcommissie;
  • de opzegging plaatsvindt tijdens de proeftijd;
  • de opzegging plaatsvindt vanwege een dringende reden (ontslag op staande voet);
  • de opzegging een werknemer betreft die doorgaans op minder dan vier dagen per week (nagenoeg) uitsluitend diensten verricht voor het huishouden van een natuurlijk persoon, met wie een arbeidsovereenkomst bestaat, waarbij onder het verrichten van diensten ook wordt verstaan het verlenen van zorg aan de leden van dat huishouden;
  • de opzegging een bestuurder van een rechtspersoon betreft van wie herstel van de arbeidsovereenkomst op grond van boek 2 BW niet mogelijk is of een bestuurder van een vergelijkbare buitenlandse rechtspersoon;
  • de opzegging een werknemer betreft, die een geestelijk ambt bekleedt;
  • de opzegging plaatsvindt in verband met of na het bereiken van de tussen werkgever en werknemer overeengekomen leeftijd waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, of, als geen andere leeftijd is overeengekomen, de AOW-gerechtigde leeftijd en het een arbeidsovereenkomst betreft die voor die leeftijd is ingegaan;
  • de opzegging een werknemer betreft, werkzaam in het bijzonder onderwijs en de reden voor de opzegging is gelegen in handelen of nalaten van de werknemer dat onverenigbaar is met de uit de godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag voortvloeiende identiteit van de school of instelling en voor de opzegging toestemming is verleend door een ontslagcommissie, die voldoet aan dezelfde vereisten als een CAO-ontslagcommissie.

Wat de laatste uitzondering betreft, is van belang om op te merken dat deze uitzondering zich beperkt tot het bijzonder onderwijs, omdat slechts de werknemers die werkzaam zijn in het bijzonder onderwijs onder het arbeidsrecht vallen.

Werknemers die werkzaam zijn in het openbaar onderwijs vallen onder het ambtenarenrecht.

Er is momenteel een wetsvoorstel aanhangig om het grootste gedeelte van de ambtenaren in de toekomst ook onder het arbeidsrecht te laten vallen.

Zolang dit wetsvoorstel nog geen wet is, vallen alle ambtenaren echter nog onder het ambtenarenrecht en niet onder het arbeidsrecht.

Het ontslagrecht, zoals uiteengezet in deze kennisbank, betreft arbeidsrecht en is dus niet van toepassing op ambtenaren.

Opzegging met instemming werknemer

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met de werknemer rechtsgeldig opzeggen met instemming van de werknemer.

De instemming kan slechts op individueel niveau worden verleend.

Het is dus niet mogelijk dat de OR of een vakbond namens een individuele werknemer instemt met opzegging.

Dat zal de werknemer zelf moeten doen.

Als de werknemer schriftelijk instemt met de opzegging door de werkgever dan eindigt daarmee de arbeidsovereenkomst.

Ongeacht of het een ontslaggrond betreft waarvoor opzegging geldt of ontbinding.

Herroepingsrecht werknemer

De werknemer heeft het recht om de instemming met de opzegging binnen veertien dagen na de dagtekening ervan zonder opgaaf van redenen te herroepen.

Deze herroeping dient plaats te vinden door een schriftelijke, aan de werkgever gerichte, verklaring.

De werknemer doet er verstandig aan om zorg te dragen voor een ontvangstbewijs, waaruit blijkt dat en wanneer de schriftelijke verklaring door de werkgever is ontvangen.

De werkgever dient de werknemer uiterlijk twee werkdagen na zijn of haar schriftelijke instemming schriftelijk te wijzen op het recht om de instemming binnen veertien dagen schriftelijk te herroepen.

Als de werkgever de werknemer niet uiterlijk twee werkdagen na de instemming schriftelijk op dit herroepingsrecht wijst, bedraagt de termijn waarbinnen de werknemer gebruik kan maken van zijn of haar herroepingsrecht drie weken.

Als de werknemer tijdig de instemming herroept en er is geen sprake van een situatie, waarin de instemming niet was vereist, wat bijvoorbeeld – zoals hiervoor uiteengezet – het geval zou zijn als sprake is van een opzegging tijdens de proeftijd, wordt de opzegging geacht niet te hebben plaatsgevonden.

Herroepingsrecht niet van toepassing

Als de werknemer binnen zes maanden na een herroeping van een schriftelijke instemming met een opzegging door de werkgever of een ontbinding van een beëindigingsovereenkomst (opnieuw) schriftelijk instemt met een opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever dan is het herroepingsrecht niet van toepassing.

De werknemer heeft dan niet het recht om de instemming te herroepen.

De werkgever hoeft de werknemer daarop dan ook niet te wijzen.

Bovenstaande informatie en de rest van de inhoud van deze kennisbank is opgenomen in het e-book ontslagrecht 2016. Wilt u het e-book downloaden? Download het e-book “ontslagrecht 2016“.