Page content

Opzegverboden wegens discriminatie

Het is de werkgever niet toegestaan de arbeidsovereenkomst op te zeggen wegens discriminatie op grond van:

 • leeftijd;
 • verschil in arbeidsduur (parttime/fulltime);
 • de al dan niet tijdelijkheid van de arbeidsovereenkomst (bepaalde tijd/onbepaalde tijd);
 • handicap of chronische ziekte;
 • geslacht;
 • ras;
 • nationaliteit;
 • godsdienst;
 • levensovertuiging;
 • politieke gezindheid;
 • hetero- of homoseksuele gerichtheid; of
 • burgerlijke staat.

Geen uitzondering toepasselijkheid opzegverbod

De opzegverboden wegens discriminatie gelden ook gedurende de proeftijd en in het kader van een ontslag op staande voet.

Ook blijven de opzegverboden wegens discriminatie van toepassing als sprake is van opzegging met instemming van de werknemer of als de opzegging plaatsvindt wegens de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming.

De opzegverboden wegens discriminatie gelden verder ook als sprake is van opzegging van de arbeidsovereenkomst in verband met of na de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde of een andere – hogere of lagere – leeftijd heeft bereikt, waarvan is overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst met ingang van die leeftijd eindigt en het een arbeidsovereenkomst betreft die voor die leeftijd is ingegaan.

Voor al deze situaties geldt dus dat opzegging niet is toegestaan als de opzegging in strijd is met een opzegverbod wegens discriminatie.

Bovenstaande informatie en de rest van de inhoud van deze kennisbank is opgenomen in het e-book ontslagrecht 2016. Wilt u het e-book downloaden? Download het e-book “ontslagrecht 2016“.