Algemene voorwaarden 7 Laws of Persuasion

1. Algemeen


1.1. 7 Laws of Persuasion (hierna: 7 L.O.P.), een eenmanszaak van mr. W.H. van Aalst, heeft de uitoefening van de advocatuur tot doel en verricht alle diensten uit hoofde van een met 7 L.O.P. gesloten overeenkomst van opdracht. W.H. van Aalst is als advocaat in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, gevestigd aan de Neuhuyskade 94 in (2596 XM) Den Haag. De Nederlandse Orde van Advocaten is bereikbaar via telefoonnummer 070-335 35 35 of e-mailadres info@advocatenorde.nl. Artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

1.2. 7 L.O.P. voert uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever een opdracht uit. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de opdracht en de al dan niet in het licht daarvan verrichte werkzaamheden, ook niet wanneer zij direct of indirect als belanghebbende bij het resultaat van de werkzaamheden zijn aan te merken. De opdrachtgever zal aan 7 L.O.P. tijdig alle informatie verstrekken die van belang kan zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht.


2. Toepasselijkheid


2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, gewijzigde opdracht, aanvullende opdracht en/of vervolgopdracht tussen de opdrachtgever en 7 L.O.P., respectievelijk hun rechtsopvolgers, en eveneens op alle door 7 L.O.P. of haar rechtsopvolger uitgebrachte offertes, ook wanneer deze algemene voorwaarden niet opnieuw van toepassing zijn verklaard en/of niet opnieuw aan de opdrachtgever zijn overgelegd.

2.2. Niet alleen 7 L.O.P., maar ook alle (rechts)personen die bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld, waaronder maar niet uitsluitend de Stichting Beheer Derdengelden van 7 L.O.P. en de aan deze stichting verbonden bestuurders, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

2.3. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van de opdrachtgever, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.


3. Uitvoering van de opdracht


3.1. 7 L.O.P. is bevoegd (een of meer) derden, waaronder maar niet beperkt tot buitenlandse advocaten, fiscalisten en deurwaarders, in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht. Behoudens de inschakeling van een deurwaarder, zal de keuze van de in te schakelen derde zoveel mogelijk plaatsvinden in overleg met de opdrachtgever. 7 L.O.P. is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van door 7 L.O.P. ingeschakelde derden. De opdrachtgever machtigt 7 L.O.P. eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen te aanvaarden.


4. Aansprakelijkheid


4.1. Als bij de uitvoering van de opdracht door 7 L.O.P. zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die leidt tot aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever, zal die aansprakelijkheid steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de door 7 L.O.P. gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico conform de verzekeringspolis. Op verzoek worden de polis en polisvoorwaarden toegezonden.

4.2. Als schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor 7 L.O.P. aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de door 7 L.O.P. gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico conform de verzekeringspolis. Op verzoek worden de polis en polisvoorwaarden toegezonden.

4.3. Als – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de in artikel 4.1 en 4.2 van deze algemene voorwaarden genoemde aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, zal de aansprakelijkheid van 7 L.O.P. voor schade van de opdrachtgever niet meer bedragen dan het gedeclareerde en door de opdrachtgever al betaalde honorarium met betrekking tot de betreffende opdracht en telkens met een maximum van € 25.000.

4.4. Aanspraken en vorderingsrechten in verband met vermeende aansprakelijkheid van 7 L.O.P. vervallen wanneer deze niet schriftelijk bij 7 L.O.P. zijn ingediend binnen een periode van 12 maanden na de dag volgend op de dag waarop de gebeurtenis waaruit de schade is ontstaan heeft plaatsgevonden, onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.

4.5. 7 L.O.P. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het geval dat de Stichting Beheer Derdengelden van 7 L.O.P. niet tot betaling aan de opdrachtgever of een derde in staat zou zijn, omdat de bank waar die stichting de rekening(en) aanhoudt niet aan zijn verplichtingen tegenover de stichting kan voldoen.

4.6. Conform toepasselijke wetgeving is 7 L.O.P. verplicht zich te vergewissen van de identiteit van de opdrachtgever. 7 L.O.P. is verder gehouden melding te maken van ongebruikelijke transacties als bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

4.7. De opdrachtgever vrijwaart 7 L.O.P. tegen alle aanspraken van derden en is gehouden tot vergoeding aan 7 L.O.P. van alle door 7 L.O.P. in verband daarmee te maken kosten, zoals de kosten van juridische bijstand, die op enige wijze samenhangen met de door 7 L.O.P. voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van 7 L.O.P.


5. Honorarium en betaling


5.1. 7 L.O.P. is steeds gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot op het honorarium te verlangen en te bepalen dat eerst na ontvangst van dit voorschot de uitvoering van de opdracht wordt aangevangen dan wel voortgezet. Een betaald voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.

5.2. Declaraties van 7 L.O.P. dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na declaratiedatum, zonder recht van opschorting en/of verrekening, te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht in verzuim te zijn. Bezwaren van de opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na declaratiedatum, aan 7 L.O.P. kenbaar te worden gemaakt, onder betaling van het niet-betwiste deel van de declaratie.

5.3. Blijft volledige betaling binnen een termijn van 14 dagen na declaratiedatum uit, dan is 7 L.O.P. gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat alle openstaande declaraties zijn voldaan, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van 7 L.O.P. voor schade die daardoor mocht ontstaan.

5.4. Blijft volledige betaling binnen een termijn van 14 dagen na declaratiedatum uit, dan is het 7 L.O.P. toegestaan wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van het openstaande honorarium bij de opdrachtgever in rekening brengen.


6. Slotbepalingen


6.1. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de geheel of gedeeltelijk ongeldige of niet afdwingbare bepaling(en).

6.2. Ingeval van enig verschil van inhoud of strekking tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.

6.3. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en 7 L.O.P. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze rechtsverhouding zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

6.4. Wijzigingen en/of aanvullingen op de overeenkomst van opdracht en/of op deze algemene voorwaarden gelden slechts tussen opdrachtgever en 7 L.O.P. als deze door 7 L.O.P. schriftelijk zijn bevestigd.


Versie van 7 december 2013 © 7 Laws of Persuasion