Kantoorklachtenregeling 7 Laws of Persuasion

Artikel 1 – begripsbepalingen


In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

– klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder de verantwoordelijkheid van de advocaat werkzame personen, ingediend door middel van het model klachtenformulier, over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
– klager: de cliënt of de vertegenwoordiger van de cliënt die een klacht kenbaar maakt;
– klachtenformulier: het formulier waarmee de klacht aan 7 Laws of Persuasion kenbaar wordt gemaakt en dat opgevraagd kan worden bij 7 Laws of Persuasion;
– klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.


Artikel 2 – toepassingsbereik


Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen 7 Laws of Persuasion en de cliënt.

  Artikel 3 – doelstellingen


  Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

  – het vastleggen van een procedure om formele klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
  – het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
  – behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
  – medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
  – verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.


  Artikel 4 – informatie bij aanvang dienstverlening

  Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening. 7 Laws of Persuasion heeft in de overeenkomst van opdracht via de algemene voorwaarden opgenomen dat een klacht, die na behandeling niet is opgelost, kan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland ter verkrijging van een bindende uitspraak.


  Artikel 5 – interne klachtprocedure


  Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt deze doorgeleid naar mr. W.H. van Aalst, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst, of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de formele klacht wordt gegeven.De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de formele klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de formele klacht.


  Artikel 6 – geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling


  De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.


  Artikel 7 – verantwoordelijkheden


  De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de formele klacht. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.


  Artikel 8 – klachtregistratie


  De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp. Een formele klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.