Vanaf 1 juli 2015 eerder sprake van vast arbeidscontract
14 juli 2014 
in Ontslag

Vanaf 1 juli 2015 eerder sprake van vast arbeidscontract

De ketenregeling wordt vanaf 1 juli 2015 gewijzigd. In de ketenregeling is bepaald wanneer een reeks van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van rechtswege wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Op dit moment brengt de wettelijke ketenregeling mee dat een reeks van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd als sprake is van meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of de reeks van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een periode van 36 maanden heeft overschreden. 

Ketenregeling: van drie naar twee jaar

De nieuwe wettelijke ketenregeling bepaalt nog steeds dat een reeks van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd als sprake is van meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Echter, de termijn van 36 maanden wordt teruggebracht naar 24 maanden.  Een reeks van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt vanaf 1 juli 2015 omgezet in een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd als een periode van 24 maanden heeft overschreden. Met andere woorden: een jaar eerder dan momenteel het geval is, is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Ketenregeling: onderbrekingstermijn wordt langer

Bovendien begint bij de nieuwe ketenregeling minder snel een nieuwe reeks te lopen. Er begint namelijk pas een nieuwe reeks te lopen als sprake is van een onderbrekingstermijn van meer dan zes maanden ofwel als sprake is van een onderbrekingstermijn van zes maanden en één dag of langer dan dat. Momenteel begint een nieuwe reeks te lopen als sprake is van een onderbrekingstermijn van meer dan drie maanden ofwel als sprake is van een onderbrekingstermijn van minimaal drie maanden en één dag.

Ketenregeling bij opvolgend werkgeverschap

De ketenregeling is ook van toepassing wanneer sprake is van opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een werknemer en verschillende werkgevers, die, ongeacht of inzicht bestaat in de hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer, ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkaars opvolgers te zijn.

Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan een werknemer die eerst bepaalde werkzaamheden verricht voor een werkgever via een uitzendbureau en vervolgens dezelfde of soortgelijke werkzaamheden gaat verrichten voor diezelfde werkgever, maar dan in dienst van die werkgever. Ook kan gedacht worden aan een werknemer die eerst bepaalde werkzaamheden verricht voor een juridische eenheid van een organisatie en vervolgens dezelfde of soortgelijke werkzaamheden gaat verrichten voor een andere juridische eenheid van diezelfde organisatie.

Algemene uitzondering op de ketenregeling

Er geldt één algemene uitzondering op de ketenregeling, namelijk als eerst een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 24 maanden of langer is overeengekomen en onmiddellijk daarop volgend een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan van maximaal drie maanden.  De verlengde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt dan in afwijking van de hoofdregel van rechtswege en wordt dus niet omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Hiervoor is echter wel vereist dat de beide arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd naadloos op elkaar aansluiten en dat de beide arbeidsovereenkomsten zijn overeengekomen tussen juridisch dezelfde partijen. De uitzondering geldt dan ook niet in geval van opvolgend werkgeverschap.

Uitzondering voor de bestuurder

Verder is het mogelijk om schriftelijk, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst, af te wijken van de periode van 24 maanden ten nadele van de bestuurder van een rechtspersoon. Voor bestuurders van een rechtspersoon kan de periode van 24 maanden schriftelijk onbeperkt worden verlengd. Wel blijft ook voor de bestuurder van een rechtspersoon gelden dat sprake zal zijn van een omzetting in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als sprake is van meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Uitzondering voor educatie

Verder is de ketenregeling niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg als bedoeld in artikel 7.2.2. van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Hierbij kan worden gedacht aan duaal onderwijs.

Uitzondering voor werknemer jonger dan 18

Ten slotte is de ketenregeling niet van toepassing op een arbeidsovereenkomst met een werknemer die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt indien de gemiddelde omvang van de door de werknemer verrichte arbeid maximaal twaalf uur per week was. De ketenregeling treedt dan in werking vanaf de dag dat de werknemer de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt. De op dat moment lopende arbeidsovereenkomst betreft dan de eerste arbeidsovereenkomst in de reeks. Ook de duur van de reeks wordt berekend vanaf de dag dat de werknemer de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt.

Als de gemiddelde omvang van de door de werknemer verrichte arbeid meer dan 12 uur per week was, telt de arbeidsovereenkomst wel mee in de reeks. Een voorbeeld. Tijdens de eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bedraagt de gemiddelde omvang meer dan 12 uur per week. Vervolgens wordt een tweede arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan. De gemiddelde omvang daarvan bedraagt maximaal 12 uur per week. Daarna wordt een derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan. De gemiddelde omvang daarvan bedraagt weer meer dan 12 uur per week.

De tweede arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd telt niet mee vanwege de gemiddelde omvang. De eerste en derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tellen wel mee. Echter, als tussen de eerste en tweede arbeidsovereenkomst een periode is gelegen van meer dan zes maanden dan telt de eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet langer mee in de reeks, omdat de reeks is doorbroken met een onderbrekingstermijn die langer is dan zes maanden.

Tijdstip inwerkingtreding nieuwe ketenregeling

Het beoogde tijdstip van inwerkingtreding van de nieuwe ketenregeling was in eerste instantie 1 juli 2014. Onder politieke druk is de ingangsdatum veranderd in 1 juli 2015. Het is de bedoeling dat de nieuwe ketenregeling nog niet gaat gelden voor alle op het moment van inwerkingtreding lopende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Als een reeks van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd op 1 juli 2015 nog niet de periode van 24 maanden heeft overschreden, maar dit wel gebeurt tijdens de duur van een reeds op 1 juli 2015 lopende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan blijft het oude recht van toepassing.

De nieuwe ketenregeling gaat direct gelden voor (opvolgende) arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die op of na 1 juli 2015 worden gesloten. De nieuwe regeling geldt als er op of na 1 juli 2015 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt overeengekomen niet meer dan zes maanden na de daaraan voorafgaande arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De nieuwe ketenregeling geldt dus ook voor de onderbrekingstermijn die voorafgaat aan de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die op of na 1 juli 2015 is overeengekomen, maar niet voor eerdere onderbrekingstermijnen.

Er is dus vanaf 1 juli 2015 pas sprake van een nieuwe reeks als de periode die ligt tussen de op of na 1 juli 2015 overeengekomen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en de daaraan voorafgegane arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd langer is dan zes maanden. Voor onderbrekingstermijnen tussen eerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd blijft gelden dat een nieuwe reeks is gaan lopen bij een onderbreking van meer dan drie maanden.

Afwijking bij CAO

Dezelfde wet, te weten de wet Werk en Zekerheid, regelt dat ook de mogelijkheid om bij CAO af te wijken van de wettelijke ketenregeling wordt beperkt.

Arbeidsrecht advocaat Rotterdam

Wil je persoonlijke hulp? Zoek je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam? Gebruik onze handige checklist wie is de beste arbeidsrecht advocaat in Rotterdam voor jou. Als ik de beste arbeidsrecht advocaat ben voor jou bel me dan voor een gratis intake gesprek op 010-2600088 of laat mij jou bellen voor een gratis intake gesprek.

Vragen

Heb je naar aanleiding van bovenstaand artikel een algemene vraag die je graag kosteloos beantwoord zou willen zien, laat dit ons dan weten door middel van onderstaand formulier.

Mogelijk dat wij naar aanleiding van jouw verzoek extra informatie kunnen toevoegen aan dit artikel of een geheel nieuw artikel kunnen toevoegen aan onze website, waarmee we jou en andere bezoekers van onze website van dienst kunnen zijn.

Over de schrijver
Ilma van Aalst is begin 2000 begonnen als advocaat arbeidsrecht en dus ruim 22 jaar werkzaam als advocaat arbeidsrecht. Eerst is Ilma ruim tien jaar werkzaam geweest als advocaat arbeidsrecht bij Poelmann van den Broek in Nijmegen en Eversheds Sutherland in Rotterdam. In 2010 heeft Ilma advocatenkantoor arbeidsrecht 7 Laws of Persuasion opgericht. Ilma is sinds 2007 lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de vereniging die van de Nederlandse Orde van Advocaten het keurmerklogo voor arbeidsrechtspecialisten heeft ontvangen. Sinds begin 2016 is zij een door de VAAN erkende intervisie gespreksleider. Daarnaast is zij lid van de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten. Naast haar werkzaamheden als advocaat arbeidsrecht verricht Ilma sinds 2008 ook werkzaamheden als docent arbeidsrecht.