Hoe verloopt een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter?
27 februari 2024 

Hoe verloopt een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter?

Ben je een werkgever en wil je een ontbindingsprocedure starten? Of ben je een werknemer en heb je een ontbindingsverzoek ontvangen of gehoord dat je dit binnenkort zult ontvangen? Dan vraag jij je wellicht af “Hoe verloopt een ontbindingsprocedure?”

Hieronder zal ik uiteenzetten hoe een ontbindingsprocedure verloopt. Daarbij beperk ik mij tot de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. De ontbindingsprocedure wordt namelijk meestal gevoerd voor de kantonrechter.

Slechts als de werknemer een statutair directeur is, wordt de ontbindingsprocedure gevoerd voor de rechtbank, sector civiel. In alle andere gevallen wordt een ontbindingsprocedure gevoerd voor de kantonrechter.

Ontbindingsverzoek

Een ontbindingsprocedure begint met een ontbindingsverzoek. In het ontbindingsverzoek wordt de rechter verzocht de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Meestal betreft dit een ontbindingsverzoek van de werkgever.

Een werknemer kan echter ook een ontbindingsverzoek indienen. Een ontbindingsverzoek van de werknemer heeft over het algemeen tot gevolg dat de werknemer geen recht heeft op een WW-uitkering. En evenmin op de transitievergoeding.

Daarom is het over het algemeen niet verstandig om als werknemer een ontbindingsverzoek in te dienen. Ben je een werknemer en wil je een ontbindingsverzoek indienen? Overleg dan altijd eerst met een arbeidsrecht advocaat.

Ontbindingsprocedure

Een ontbindingsprocedure wordt dus over het algemeen gestart door de werkgever. Daarom beperk ik mij in dit blog tot de ontbindingsprocedure, die is gestart door de werkgever.

Naast een inhoudelijke ontbindingsprocedure is ook een pro forma ontbindingsprocedure mogelijk. In dit blog ga ik in op de inhoudelijke ontbindingsprocedure. Als je meer wilt weten over de pro forma ontbindingsprocedure verwijs ik je naar mijn artikel over de pro forma ontbindingsprocedure.

Over het algemeen zijn in een ontbindingsprocedure geen andere belanghebbenden betrokken dan de werkgever en de werknemer. Daarom ga ik in dit blog ervan uit dat de werkgever en de werknemer de enige twee belanghebbenden zijn.

Start ontbindingsprocedure werkgever

De ontbindingsprocedure wordt gestart doordat de werkgever het ontbindingsverzoek inclusief producties naar de bevoegde kantonrechter stuurt.

De werkgever doet dit in drievoud. Tenzij de werkgever weet dat de werknemer wordt bijgestaan door een gemachtigde die advocaat, deurwaarder, rechtsbijstandjurist of vakbondsjurist is.

Dan stuurt de werkgever één ontbindingsverzoek inclusief producties rechtstreeks naar de gemachtigde. De werkgever hoeft het ontbindingsverzoek inclusief producties dan nog slechts in tweevoud naar de kantonrechter te sturen.

Verhinderdata ontbindingsprocedure

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift geeft de werkgever de verhinderdata van de aankomende maanden door. Dit betreft de verhinderdata over minimaal de aankomende twee maanden. Het is raadzaam bij het betreffende kanton na te gaan over welke maanden verhinderdata moeten worden verstrekt. Dat is namelijk onder meer afhankelijk van de omstandigheid hoe druk het op dat moment is voor wat betreft ontbindingsprocedures.

Allereerst worden de verhinderdata doorgegeven van degenen die namens de werkgever bij de zitting aanwezig zullen zijn. De werkgever vermeldt zoveel als mogelijk ook de verhinderdata van de werknemer en zijn of haar eventuele gemachtigde. Als de (gemachtigde van de) werknemer geen verhinderdata heeft doorgegeven aan de werkgever moet de (gemachtigde van de) werknemer deze rechtstreeks aan het kanton doorgeven. Dit moet binnen twee werkdagen na ontvangst van het ontbindingsverzoek plaatsvinden.

Plannen zitting

Na ontvangst van het ontbindingsverzoek plant het kanton de zitting. Daarover stuurt het kanton zowel de werkgever als de werknemer een oproepingsbrief. Als sprake is van een gemachtigde stuurt het kanton die brief aan de gemachtigde.

Het kanton laat weten wanneer de zitting plaatsvindt en roept de werkgever en de werknemer hiervoor op. In de oproep kan de voor de zitting gereserveerde tijd worden vermeld. Als de inschatting is dat die tijd onvoldoende is, kan schriftelijk en gemotiveerd om een langere behandeltijd worden verzocht.

Het kanton bevestigt de ontvangstdatum van het verzoekschrift. Verder attendeert het kanton beide partijen op de mogelijkheid om aanvullende stukken in te dienen. Daarbij wordt vermeld dat die uiterlijk vijf dagen voor de zitting moeten zijn ontvangen.

Ook laat het kanton weten dat de werknemer een verweerschrift en eventuele tegenverzoeken kan indienen. Daarbij wordt vermeld dat dit verweerschrift en eventuele tegenverzoeken uiterlijk tien dagen voorafgaand aan de zitting moeten zijn ontvangen.

Als de werknemer niet wordt bijgestaan door een gemachtigde stuurt het kanton de werknemer het ontbindingsverzoek inclusief producties toe. Het kanton neemt in de brieven een zaaknummer op. Dat zaaknummer moet in het vervolg bij iedere correspondentie met het kanton worden vermeld.

Uitstel mondelinge behandeling

Onder omstandigheden kan uitstel worden verleend voor de mondelinge behandeling. Namelijk als de kantonrechter deze heeft gepland zonder rekening te houden met de opgegeven verhinderdata. Het verzoek om uitstel moet dan wel binnen vijf werkdagen na de oproeping worden gedaan.

Verder kan de kantonrechter uitstel verlenen op eenstemmig verzoek van de werkgever en de werknemer. Dit verzoek hoeft niet binnen een bepaalde termijn te worden gedaan. Wel is vereist dat uitstel niet leidt tot onredelijke vertraging.

Ten slotte kan de kantonrechter uitstel verlenen op verzoek van de werkgever of de werknemer. Ook dit verzoek hoeft niet binnen een bepaalde termijn te worden gedaan. Wel is vereist dat klemmende redenen nopen tot uitstel. Deze redenen zullen moeten worden opgegeven aan het kanton.

Het verzoek om uitstel moet altijd schriftelijk worden gedaan. Daarin moeten de verhinderdata van zowel de werkgever als de werknemer worden opgenomen. Van het verzoek om uitstel dient altijd een kopie te worden gestuurd aan de wederpartij.

Op het verzoek om uitstel wordt altijd voorafgaand aan de geplande zitting beslist.

Griffierecht ontbindingsprocedure

De werkgever moet griffierecht betalen in verband met het starten van de ontbindingsprocedure. Dit griffierecht moet betaald worden binnen vier weken nadat het ontbindingsverzoek is ingediend. Als het ontbindingsverzoek op een later moment wordt ingetrokken, blijft de werkgever het griffierecht verschuldigd.

De werknemer hoeft geen griffierecht te betalen.

Verweerschrift werknemer

Over het algemeen wordt het ontbindingsverzoek gevolgd door een verweerschrift. Dat hoeft niet. De werknemer kan er ook voor kiezen om geen verweerschrift in te dienen. Over het algemeen is het voor een werknemer echter raadzaam wel een verweerschrift in te dienen.

Voor de mondelinge behandeling is namelijk slechts beperkte tijd beschikbaar. Alleen verweer voeren tijdens de mondelinge behandeling is dan ook risicovol. Het risico bestaat dat er onvoldoende tijd is om alle argumenten naar voren te brengen.

Het verweerschrift inclusief producties hoeft slechts in enkelvoud aan de kantonrechter te worden gestuurd. Gelijktijdig dient een exemplaar van het verweerschrift inclusief producties aan de werkgever te worden gestuurd. Als de werkgever zich laat vertegenwoordigen door een gemachtigde kan dit exemplaar rechtstreeks aan de gemachtigde worden gestuurd.

In het verweerschrift kunnen eventuele tegenverzoeken worden opgenomen. Bijvoorbeeld een verzoek om toekenning van de billijke vergoeding.

Termijn indienen verweerschrift werknemer

Zoals hiervoor aangegeven, laat het kanton in de oproeingsbrief weten dat de werknemer een verweerschrift en eventuele tegenverzoeken kan indienen en wordt daarbij vermeld dat dit verweerschrift en eventuele tegenverzoeken uiterlijk tien dagen voorafgaand aan de zitting moeten zijn ontvangen.

Deze vermelding is conform het toepasselijke procesreglement. In datzelfde procesreglement is opgenomen dat als het verweerschrift niet tijdig wordt ingediend het risico bestaat dat het buiten beschouwing wordt gelaten.

Het is goed verdedigbaar dat ook een verweerschrift dat niet uiterlijk tien dagen voor de zittingsdatum is ingediend niet buiten beschouwing mag worden gelaten. Deze termijn van tien dagen volgt immers - zoals hiervoor aangegeven - uit het toepasselijke procesreglement.

In artikel 282 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is namelijk opgenomen dat een verweerschrift tot de aanvang van de zitting ingediend kan worden. De Hoge Raad heeft in een niet arbeidsrechtelijke procedure geoordeeld dat de wet leidend is en het dus mogelijk is om een verweerschrift tot de aanvang van de zitting in te dienen of - als de rechter daarmee instemt - zelfs nog gedurende de zitting.

Echter, het is raadzaam om zekerheidshalve de termijn van tien dagen voorafgaand aan de zittingsdatum te hanteren. Je wilt immers zoveel als mogelijk voorkomen dat het verweerschrift buiten beschouwing wordt gelaten.

Het hanteren van deze termijn is van extra belang als de wens bestaat om tegenverzoeken in te dienen. Er dient namelijk ernstig rekening mee gehouden te worden dat tegenverzoeken buiten beschouwing worden gelaten als deze later dan tien dagen voorafgaand aan de zitting worden ingediend.

Daar komt bij dat de kans het grootst is dat de rechter het verweerschrift voorafgaand aan de zitting goed heeft gelezen als het verweerschrift tien dagen voorafgaand aan de zitting is ingediend. Daarom mijn advies om het verweerschrift niet later dan tien dagen voor de zittingsdatum in te dienen.

Aanvullende stukken

Ook aanvullende stukken hoeven slechts in enkelvoud aan de kantonrechter te worden gestuurd. Gelijktijdig dient een exemplaar daarvan aan de wederpartij te worden gestuurd. Als de wederpartij zich laat vertegenwoordigen door een gemachtigde kan dit exemplaar rechtstreeks aan de gemachtigde worden gestuurd.

Zitting ontbindingsprocedure

Bij de zitting is naast de kantonrechter een griffier aanwezig. De griffier maakt aantekeningen van hetgeen er tijdens de zitting wordt gezegd en gedaan.

Vaak laten de werkgever en de werknemer zich tijdens de zitting vertegenwoordigen door een arbeidsrecht advocaat. Dat hoeft echter niet. In plaats daarvan kunnen ze ook zelf het woord doen. Of dit laten doen door iemand anders, die geen arbeidsrecht advocaat is. Bijvoorbeeld een rechtsbijstandjurist of een vakbondsjurist.

Verder is het mogelijk dat er publiek aanwezig is tijdens een zitting. Dat kunnen mensen zijn die zijn meegekomen voor de werkgever of de werknemer. Maar dat hoeft niet.

De zitting in het kader van een ontbindingsprocedure betreft namelijk een openbare zitting. Iedereen die interesse heeft de zitting bij te wonen, kan deze in principe bijwonen.

Niet verschijnen werknemer

Het is mogelijk dat de werknemer zonder bericht niet op de mondelinge behandeling verschijnt. Als de werknemer ook geen verweerschrift heeft ingediend, zal de kantonrechter de werknemer dan nogmaals oproepen.

Daarvoor heeft de kantonrechter een uittreksel uit het bevolkingsregister van de werknemer nodig. Dat uittreksel mag niet ouder zijn dan de datum waarop de kantonrechter de werknemer voor het eerst opriep. Het is aan de werkgever om zorg te dragen voor dit uittreksel.

Twijfelt u als werkgever of de werknemer zal verschijnen? Neem dan zekerheidshalve zo’n uittreksel mee naar de zitting.

Wenst u een spoedige behandeling? Roep de werknemer dan op bij deurwaardersexploot.

Verloop zitting

De kantonrechter begint de zitting met enkele praktische zaken. Zo controleert de kantonrechter wie aanwezig zijn in de rechtszaal en in welke hoedanigheid. Ook inventariseert de kantonrechter de ontvangen stukken. Vervolgens krijgt over het algemeen de (gemachtigde van de) werkgever als eerste het woord.

De (gemachtigde van de) werkgever kan dan het standpunt van de werkgever nader toelichten en reageren op de standpunten van de werknemer. Meestal gebeurt dit aan de hand van een pleitnota.

Daarna krijgt de (gemachtigde van de) werknemer het woord. De(gemachtigde van de) werknemer kan dan het standpunt van de werknemer nader toelichten en reageren op de standpunten van de werkgever. Ook dat gebeurt meestal aan de hand van een pleitnota.

Vervolgens volgt er vaak nog een tweede ronde. Daarin kan nogmaals gereageerd worden op elkaars standpunten.

Als de kantonrechter dan nog vragen heeft, stelt de kantonrechter deze vragen. Meestal stelt de kantonrechter deze vragen aan degene die de werkgever of de werknemer vertegenwoordigt. Soms stelt de kantonrechter echter ook vragen aan de werkgever of de werknemer.

Daarom is van belang dat zij het Nederlands voldoende machtig zijn. Als dat niet zo is, zal zorg gedragen moeten worden voor een tolk. De kosten van een tolk komen voor rekening van de partij die een tolk nodig heeft.

Poging tot schikking

Meestal vraagt de kantonrechter aan het einde van de zitting of de werkgever en de werknemer mogelijkheden zien om er samen uit te komen.

Sommige kantonrechters geven op dat moment ook al hun voorlopige mening.

Als de werkgever en de werknemer mogelijkheden zien om er samen uit te komen, schorst de kantonrechter de zitting. De werkgever en de werknemer gaan dan samen op de gang overleggen.

Als zij erin slagen om een schikking te bereiken, hoeft de kantonrechter geen uitspraak te doen. Als zij daar niet in slagen, wordt de kantonrechter gevraagd uitspraak te doen.

Ook als de werkgever en de werknemer geen mogelijkheden zien om er samen uit te komen, wordt de kantonrechter gevraagd uitspraak te doen.

Soms stelt de kantonrechter dan nog enkele slotvragen. De werknemer krijgt over het algemeen het laatste woord.

Uitspraak

De kantonrechter laat de werkgever en de werknemer weten wanneer zij de uitspraak tegemoet kunnen zien.

De kantonrechter wordt geacht binnen vier weken na de mondelinge behandeling uitspraak te doen. Over het algemeen geldt dat de uitspraak volgt binnen twee of drie weken na de mondelinge behandeling. De uitspraak wordt aan de werkgever en de werknemer toegezonden. Of aan hun gemachtigden als zij zich laten vertegenwoordigen door gemachtigden.

In de uitspraak is opgenomen of de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, wordt vermeld met ingang van welke datum. Ook wordt dan vermeld of de werknemer recht heeft op een transitievergoeding en/of een billijke vergoeding.

Als de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden, volgt over het algemeen geen proceskostenveroordeling. Over het algemeen bepaalt de kantonrechter dan dat ieder de eigen kosten moet betalen.

Als het ontbindingsverzoek wordt afgewezen, wordt de werkgever over het algemeen veroordeeld in de proceskosten. Dit betreft over het algemeen niet de daadwerkelijke kosten, maar een forfaitair bedrag.

Meer weten?

Wil je meer weten over ontslagrecht? Bijvoorbeeld over de ontslaggronden? Bezoek dan onze kennisbank ontslagrecht.

De inhoud van deze kennisbank is opgenomen in het e-book ontslagrecht 2019. Wil je het e-book downloaden?

Download het e-book “ontslagrecht 2019“.

Arbeidsrecht advocaat Rotterdam

Word je als werknemer geconfronteerd met de wens van jouw werkgever om je te ontslaan? Of ben je werkgever en zie jij je genoodzaakt een werknemer te ontslaan? Zou je daarbij graag de hulp willen inschakelen van een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam?

Bel me voor een gratis intake gesprek op 010-2600088 of vul je contactgegevens in onderstaand contactformulier in, zodat ik contact kan opnemen met jou voor een gratis intake gesprek.

Kosteloze beantwoording vraag

Het intake gesprek is erop gericht om je in de gelegenheid te stellen vrijblijvend en kosteloos contact met ons te hebben als je overweegt onze hulp in te schakelen.

Op die manier ben je in de gelegenheid persoonlijk contact met ons te hebben om te bezien of het waardevol is voor jou om ons in te schakelen zonder dat hieraan direct kosten voor jou zijn verbonden.

Uiteraard is het ook mogelijk dat je een vraag hebt op het gebied van arbeidsrecht die je graag kosteloos beantwoord zou willen zien. Laat dit ons dan weten door middel van onderstaand formulier.

Mogelijk dat wij naar aanleiding van jouw verzoek extra informatie kunnen toevoegen aan één van de blogs op onze website. Of een geheel nieuw blog kunnen toevoegen aan onze website.

Op die manier zijn wij jou van dienst en andere bezoekers van de website. Omdat dit geen persoonlijk advies betreft, maar algemene informatie kunnen we deze informatie verstrekken zonder dat er sprake is van een overeenkomst van opdracht.

Wij verstrekken deze informatie heel bewust op een manier dat niet alleen jij hiervan profijt hebt. Maar dat ook andere bezoekers van deze website hiervan profijt hebben. Daarom doen we dit niet in de vorm van persoonlijk contact. Maar in de vorm van blogs, de kennisbank ontslagrecht of het gratis te downloaden e-book ontslagrecht.

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe blogs en nieuwe versies van het e-book ontslagrecht? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Over de schrijver
Ilma van Aalst is begin 2000 begonnen als advocaat arbeidsrecht en dus ruim 22 jaar werkzaam als advocaat arbeidsrecht.Eerst is Ilma ruim tien jaar werkzaam geweest als advocaat arbeidsrecht bij Poelmann van den Broek in Nijmegen en Eversheds Sutherland in Rotterdam. In 2010 heeft Ilma advocatenkantoor arbeidsrecht 7 Laws of Persuasion opgericht.Ilma is sinds 2007 lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de vereniging die van de Nederlandse Orde van Advocaten het keurmerklogo voor arbeidsrechtspecialisten heeft ontvangen. Sinds begin 2016 is zij een door de VAAN erkende intervisie gespreksleider. Daarnaast is zij lid van de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten.Naast haar werkzaamheden als advocaat arbeidsrecht verricht Ilma sinds 2008 ook werkzaamheden als docent arbeidsrecht.