Advocaat arbeidsrecht kan voortaan ook procederen bij eKantonrechter in Rotterdam of Den Bosch

Advocaat arbeidsrecht kan voortaan ook procederen bij eKantonrechter in Rotterdam of Den Bosch

Een advocaat arbeidsrecht kan vanaf 25 april 2014 ook procederen bij de eKantonrechter in Rotterdam en Den Bosch. Bij de eKantonrechter verloopt alle communicatie in het dossier in beginsel digitaal. Wel vindt nog een mondelinge behandeling plaats, tenzij partijen daarvan afzien. De beslissing volgt in beginsel binnen 8 weken nadat de procedure is gestart met een verzoekschrift. Er is geen mogelijkheid van hoger beroep.

eKantonrechter in Rotterdam en Den Bosch

Er kan landelijk gebruik worden gemaakt van de eKantonprocedure, maar de feitelijke behandeling is voorlopig nog slechts mogelijk in Rotterdam of Den Bosch. Partijen kunnen zelf kiezen of zij de behandeling willen laten plaatsvinden in Rotterdam of in Den Bosch. Omdat het zaken moet betreffen waarvoor normaliter de kantonrechter de bevoegde rechter is, is de eKantonrechter voor de meeste procedures tussen een werkgever en een werknemer in principe een optie. Voor procedures tussen een werkgever en een statutair directeur echter niet. Voor dergelijke procedures is de rechtbank namelijk de bevoegde rechter.

eKantonrechter alleen voor eenvoudige zaken

De eKantonrechter behandelt alleen relatief eenvoudige zaken. Het geschil moet eenvoudig van aard zijn en het moet in principe mogelijk zijn om een eindbeslissing te geven op basis van de aanwezige stukken, dat wil zeggen het verzoekschrift van degene die de procedure heeft gestart, de verzoeker, inclusief de bijlagen daarbij en het verweerschrift van degene tegen wie de procedure is gestart, de verweerder, inclusief de bijlagen daarbij en eventuele aanvullende stukken. Uitvoerig nader feitenonderzoek door de eKantonrechter is niet mogelijk.

Alleen als partijen het eens zijn over eKantonrechter

Het is slechts mogelijk om een procedure te starten bij de eKantonrechter als zowel de verzoeker als de verweerder het erover eens zijn dat deze digitale procedure wordt gevoerd. Verder moeten zowel de verzoeker als de verweerder afstand doen van de mogelijkheid tot hoger beroep. De eKantonprocedure is namelijk gericht op een definitieve geschilbeslechting in één instantie.

Poortwachter

De eKantonrechter kent een poortwachter. Deze poortwachter beoordeelt of partijen het eens zijn over de keuze voor de eKantonrechter en of het geschil geschikt is voor een behandeling door de eKantonrechter. Dit wordt de aanvraagfase genoemd. In deze aanvraagfase wordt gevraagd om toelating tot de inhoudelijke fase. Na toelating vangt het inhoudelijke deel van de digitale procedure aan door indiening van het verzoekschrift.

Tegenvordering verweerder

De verweerder kan een tegenvordering instellen op de verzoeker. Die tegenvordering moet al worden ingesteld in de aanvraagfase. Dat kan niet meer gebeuren in de inhoudelijke fase. De tegenvordering moet betrekking hebben op het onderwerp van het oorspronkelijke verzoek. De tegenvordering dient ook te voldoen aan de criteria die gelden voor toelating tot de eKantonrechter. Voldoet een tegenvordering daaraan niet, dan kan de tegenvordering niet in behandeling worden genomen.

Als de vordering van de verzoeker toelaatbaar wordt geacht, maar de tegenvordering van de verweerder niet, dan wordt de verweerder de gelegenheid geboden om alsnog af te zien van de eKantonprocedure.

Indiening verzoekschrift

De verzoeker kan in het verzoekschrift verweer voeren tegen een eventuele tegenvordering van de verweerder. Met een eventuele tegenvordering is de verzoeker immers al bekend voorafgaand aan het indienen van het verzoekschrift, omdat een eventuele tegenvordering ingesteld dient te worden in de aanvraagfase. Bij de indiening van het verzoekschrift bestaat de mogelijkheid tot het opgeven van een beperkt aantal verhinderdata. De verzoeker geeft zowel de verhinderdata van de zijde van de verzoeker als de verhinderdata van de zijde van de verweerder door.

Mondelinge behandeling en verweerschrift

Na indiening van het verzoekschrift wordt een mondelinge behandeling, ofwel een zitting, gepland, tenzij de verzoeker en de verweerder laten weten hier geen prijs op te stellen. Het verweerschrift inclusief bijlagen en eventuele aanvullende stukken dienen uiterlijk vijf werkdagen vóór de mondelinge behandeling te worden ingediend. Zo nodig zal de eKantonrechter de verzoeker en/of de verweerder vóór de mondelinge behandeling vragen de feiten aan te vullen, de feiten nader toe te lichten en/of de feiten nader met stukken te onderbouwen.

Communicatie in beginsel volledig digitaal

Omdat sprake is van digitaal procederen verloopt alle communicatie in de eKantonprocedure in beginsel digitaal, te weten in de vorm van berichtgeving in de berichtenbox van partijen op het digitale loket van de rechtspraak. Advocaten hebben hiertoe toegang met hun advocatenpas. Ook rechtsbijstandjuristen hebben hiertoe toegang. Het is de bedoeling dat op termijn de procedure voor de eKantonrechter ook toegankelijk wordt voor anderen dan advocaten en rechtsbijstandjuristen. Vooralsnog is de verwachting dat dit vanaf de zomer in 2014 zal zijn. Voor anderen dan advocaten en rechtsbijstandjuristen wordt toegang verkregen via DigiD.

Dat alle communicatie in beginsel volledig digitaal plaatsvindt, betekent dat alle processtukken inclusief bijlagen digitaal worden ingediend. Dit gebeurt door het invullen van gegevens via schermen en het uploaden van bestanden. Ook de oproeping voor de mondelinge behandeling wordt – ervan uitgaand dat deze plaats vindt – digitaal gedaan. Partijen worden geacht de berichtenbox in de gaten te houden. Hen worden geen papieren processtukken of andere stukken toegestuurd. De stukken kunnen via het digitale loket worden gedownload.

Uitspraak enige uitzondering

Ook de uitspraak wordt geplaatst in het digitale dossier en kan daar worden gedownload. Voor de uitspraak geldt dat daarvan wel een papieren afschrift kan worden opgevraagd. Op verzoek van een belanghebbende partij kan namelijk een voor tenuitvoerlegging bestemd afschrift van de uitspraak (de zogenaamde grosse) worden verstrekt. Een dergelijk afschrift zal nodig zijn als de wederpartij niet vrijwillig voldoet of te verwachten valt dat de wederpartij niet vrijwillig zal voldoen aan de uitspraak van de eKantonrechter. De deurwaarder heeft dan namelijk de grosse nodig om deze te betekenen aan de wederpartij en over te kunnen gaan tot tenuitvoerlegging/executie van de uitspraak, bijvoorbeeld door beslag te leggen.

Arbeidsrecht advocaat Rotterdam

Wil je persoonlijke hulp? Zoek je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam? Gebruik onze handige checklist wie is de beste arbeidsrecht advocaat in Rotterdam voor jou. Als ik de beste arbeidsrecht advocaat ben voor jou bel me dan voor een gratis intake gesprek op 010-2600088 of laat mij jou bellen voor een gratis intake gesprek.

Vragen

Heb je naar aanleiding van bovenstaand artikel een algemene vraag die je graag kosteloos beantwoord zou willen zien, laat dit ons dan weten door middel van onderstaand formulier.

Mogelijk dat wij naar aanleiding van jouw verzoek extra informatie kunnen toevoegen aan dit artikel of een geheel nieuw artikel kunnen toevoegen aan onze website, waarmee we zowel jou als andere bezoekers van onze website van dienst kunnen zijn.

Over de schrijver
Ilma van Aalst is begin 2000 begonnen als advocaat arbeidsrecht en dus ruim 22 jaar werkzaam als advocaat arbeidsrecht. Eerst is Ilma ruim tien jaar werkzaam geweest als advocaat arbeidsrecht bij Poelmann van den Broek in Nijmegen en Eversheds Sutherland in Rotterdam. In 2010 heeft Ilma advocatenkantoor arbeidsrecht 7 Laws of Persuasion opgericht. Ilma is sinds 2007 lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de vereniging die van de Nederlandse Orde van Advocaten het keurmerklogo voor arbeidsrechtspecialisten heeft ontvangen. Sinds begin 2016 is zij een door de VAAN erkende intervisie gespreksleider. Daarnaast is zij lid van de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten. Naast haar werkzaamheden als advocaat arbeidsrecht verricht Ilma sinds 2008 ook werkzaamheden als docent arbeidsrecht.