Contract met bedrijfsarts wordt verplicht en andere Arbowetwijzigingen per 1 juli 2017

Contract met bedrijfsarts wordt verplicht en andere Arbowetwijzigingen per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 worden een aantal wijzigingen in de Arbowetgeving doorgevoerd. Allereerst kan een werknemer, die het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts, voortaan een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts.

Verder krijgt de werknemer de mogelijkheid om zelf de bedrijfsarts om advies te vragen. Daarnaast worden minimumvereisten geïntroduceerd voor een contract tussen een werkgever en een bedrijfsarts of arbodienst. Ten slotte wordt de rol van de ondernemingsraad met betrekking tot de preventiemedewerker uitgebreid.

Hieronder zal ik dieper ingaan op deze wijzigingen.

Second opinion andere bedrijfsarts

Als de werknemer het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts hoeft de werknemer per 1 juli 2017 niet langer op eigen kosten een second opinion te vragen bij het UWV. De werknemer kan bij een andere bedrijfsarts een second opinion vragen.

De werknemer doet het verzoek om een second opinion bij de bedrijfsarts met wiens oordeel de werknemer het niet eens is. Het verzoek wordt in principe toegewezen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen. De kosten van de second opinion zijn voor rekening van de werkgever.

Zelf bedrijfsarts om advies vragen

Een werknemer heeft vanaf 1 juli 2017 de mogelijkheid om zelf een bedrijfsarts om advies te vragen. Hiervoor hoeft geen tussenkomst van de werkgever plaats te vinden. Toestemming van de werkgever is evenmin vereist. Er hoeft ook nog geen sprake te zijn van ziekteverzuim. De werknemer kan de bedrijfsarts ook preventief om advies vragen.

preventief-advies-bedrijfsarts

De mogelijkheid om de bedrijfsarts om (preventief) advies te vragen dient kenbaar te zijn voor de werknemer. Verder mogen er geen onnodige drempels worden opgeworpen. Bijvoorbeeld met betrekking tot de plaats en het tijdstip waarop het consult kan plaatsvinden.

Vereisten contract met bedrijfsarts

Vanaf 1 juli 2017 gelden een aantal minimumvereisten ten aanzien van een contract met de bedrijfsarts of arbodienst. In het contract dienen de bestaande wettelijke taken van de werkgever te zijn opgenomen. Verder dienen daarin de nieuwe verplichtingen te zijn opgenomen, die gelden vanaf 1 juli 2017.

Bestaande wettelijke taken

Werkgevers zijn nu al wettelijk verplicht om zich door deskundigen, bijvoorbeeld een bedrijfsarts, te laten bijstaan bij de uitvoering van de volgende taken:

  • ziekteverzuimbegeleiding;
  • toetsen van en adviseren over de Risico-inventarisatie en -evaluatie;
  • het uitvoeren van periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek;
  • het uitvoeren van een aanstellingskeuring, waarbij bedacht dient te worden dat een werkgever alleen in specifieke, uitzonderlijke gevallen een werknemer mag laten keuren.

Deze taken dienen opgenomen te worden in een contract tussen de werkgever en de bedrijfsarts of een arbodienst.

Nieuwe verplichtingen

Naast de bestaande wettelijke taken, gelden vanaf 1 juli 2017 nieuwe verplichtingen voor de werkgever. Ook die verplichtingen dienen opgenomen te worden in het contract.

Zo moet in het contract voor de bedrijfsarts de mogelijkheid zijn opgenomen om de werkplek te bezoeken.

Verder moet in het contract zijn opgenomen dat de bedrijfsarts en andere arbodeskundigen overleg mogen hebben met de preventiemedewerker en het medezeggenschapsorgaan. Of – als geen sprake is van een medezeggenschapsorgaan – de belanghebbende werknemers.

Dit is opgenomen om de bedrijfsarts de mogelijkheid te geven betrokken te raken bij het bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken.

gezond-werken

Daarnaast moet in het contract zijn opgenomen dat de bedrijfsarts de werknemer de mogelijkheid moet bieden om een second opinion aan te vragen.

Bovendien dient in het contract te zijn vermeld dat de bedrijfsarts de verplichting heeft om beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

De bedrijfsarts heeft een verantwoordelijkheid ten aanzien van het opsporen, onderkennen en vaststellen van beroepsziekten. Zoveel als mogelijk zal de bedrijfsarts zorg dienen te dragen voor een preventieve aanpak van beroepsziekten.

Ook dient in het contract opgenomen te zijn de advisering over preventie in het algemeen.

Daar komt bij dat in het contract moet zijn vermeld hoe de werknemers toegang krijgen tot de bedrijfsarts. Bijvoorbeeld in de vorm van een inloopspreekuur. Ten slotte moet in het contract duidelijkheid worden gegeven over de klachtenprocedure van de bedrijfsarts.

Sancties niet naleving vereisten contract

De sanctie voor een werkgever die geen contract heeft met een bedrijfsarts of arbodienst is het betalen van een boete. Als de werkgever wel een contract heeft, maar het contract nog niet voldoet aan de nieuwe verplichtingen, volgt eerst een waarschuwing.

Bestaande contracten, die nog niet voldoen aan de nieuwe verplichtingen, moeten vóór 1 juli 2018 aangepast zijn. Aanpassen kan door middel van een aanvulling op het bestaande contract of door een nieuw contract te sluiten. Voor alle nieuwe contracten geldt dat die direct per 1 juli 2017 moeten voldoen aan alle wettelijke vereisten.

Daarin dienen dus zowel alle bestaande wettelijke taken te zijn opgenomen als de nieuwe verplichtingen.

Uitbreiding rol ondernemingsraad

Eén van de verplichtingen uit de Arbeidsomstandighedenwet houdt in dat de werkgever een preventiemedewerker dient aan te stellen. De rol van de ondernemingsraad met betrekking tot de preventiemedewerker wordt met ingang van 1 juli 2017 uitgebreid.

Op dit moment beperkt het instemmingsrecht van de ondernemingsraad zich tot het takenpakket van de preventiemedewerker. Vanaf 1 juli 2017 krijgt de ondernemingsraad ook instemmingsrecht ten aanzien van de persoon die wordt aangesteld als preventiemedewerker.

Ook krijgt de ondernemingsraad dan instemmingsrecht ten aanzien van de positie van de preventiemedewerker in de organisatie.

arbeidsongeschikt

Persoonlijke hulp?

Ben je als werknemer arbeidsongeschikt en verloopt je reïntegratie moeizaam? Of ben je werkgever en heb je een arbeidsongeschikte werknemer, maar weet je niet goed hoe je de reïntegratie moet aanpakken? Of zie jij je als werkgever of werknemer geconfronteerd met andere problemen, die te maken hebben met arbeidsongeschiktheid?

Bel me dan voor een gratis intake gesprek op 010-2600088 of vul je contactgegevens in onderstaand contactformulier in, zodat ik contact kan opnemen met jou voor een gratis intake gesprek.

Kosteloze beantwoording vraag

Het intake gesprek is erop gericht om je in de gelegenheid te stellen vrijblijvend en kosteloos contact met ons te hebben als je overweegt onze hulp in te schakelen.

Op die manier ben je in de gelegenheid persoonlijk contact met ons te hebben om te bezien of het waardevol is voor jou om ons in te schakelen zonder dat hieraan direct kosten voor jou zijn verbonden.

Uiteraard is het ook mogelijk dat je een vraag hebt op het gebied van HRM of arbeidsrecht die je graag kosteloos beantwoord zou willen zien. Laat dit ons dan weten door middel van onderstaand formulier.

Mogelijk dat wij naar aanleiding van jouw verzoek extra informatie kunnen toevoegen aan één van de blogs op onze website. Of een geheel nieuw blog kunnen toevoegen aan onze website. Op die manier zijn wij jou van dienst en andere bezoekers van de website.

Omdat dit geen persoonlijk advies betreft, maar algemene informatie kunnen we deze informatie verstrekken zonder dat er sprake is van een overeenkomst van opdracht. Wij verstrekken deze informatie heel bewust op een manier dat niet alleen jij hiervan profijt hebt. Maar dat ook andere bezoekers van deze website hiervan profijt hebben.

Daarom doen we dit niet in de vorm van persoonlijk contact. Maar in de vorm van blogs, de kennisbank ontslagrecht of het gratis te downloaden e-book ontslagrecht.

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe blogs en nieuwe versies van het e-book ontslagrecht?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

 

Over de schrijver
Ilma van Aalst is begin 2000 begonnen als advocaat arbeidsrecht en dus ruim 22 jaar werkzaam als advocaat arbeidsrecht. Eerst is Ilma ruim tien jaar werkzaam geweest als advocaat arbeidsrecht bij Poelmann van den Broek in Nijmegen en Eversheds Sutherland in Rotterdam. In 2010 heeft Ilma advocatenkantoor arbeidsrecht 7 Laws of Persuasion opgericht. Ilma is sinds 2007 lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de vereniging die van de Nederlandse Orde van Advocaten het keurmerklogo voor arbeidsrechtspecialisten heeft ontvangen. Sinds begin 2016 is zij een door de VAAN erkende intervisie gespreksleider. Daarnaast is zij lid van de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten. Naast haar werkzaamheden als advocaat arbeidsrecht verricht Ilma sinds 2008 ook werkzaamheden als docent arbeidsrecht.