Geboorteverlof wordt per 1 juli 2020 verlengd met vijf weken

Geboorteverlof wordt per 1 juli 2020 verlengd met vijf weken

Werknemers van wie de partner op of na 1 juli 2020 bevalt, hebben aanspraak op een aanvulllend geboorteverlof van maximaal vijf weken.

Op dit moment heeft de werknemer van wie de partner is bevallen recht op vijf dagen verlof als hij of zij vijf dagen per week werkt. De werknemer heeft namelijk recht op het aantal uren verlof dat hij of zij per week werkt. De werkgever betaalt gedurende die periode het salaris volledig door. Het aantal uren verlof dient opgenomen te worden binnen vier weken na de eerste dag van de bevalling.

Vanaf 1 juli 2020 wordt dit verlof uitgebreid met maximaal vijf weken. Het aanvullend geboorteverlof bedraagt minimaal één en maximaal vijf maal het aantal werkuren per week en moet binnen zes maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen.

Als partner in de zin van het geboorteverlof heeft te gelden de echtgenote, de geregistreerde partner, de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont of degene van wie de werknemer het kind heeft erkend.

Voor de toepassing van het geboorteverlof is sprake van ongehuwd samenwonen als twee ongehuwde personen een gezamenlijke huishouding voeren. Van een gezamenlijke huishouding is sprake als de betrokkenen hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning en blijk geven zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding of op een andere manier in elkaars verzorging voorzien.

Voor het aanvullend geboorteverlof geldt niet dat de werkgever verplicht is het salaris door te betalen. Als een werknemer gebruik wil maken van het aanvullend geboorteverlof, dan moet de werknemer dit met tussenkomst van de werkgever aanvragen bij het UWV.

Het UWV verstrekt aan de werkgever een uitkering van 70% van het dagloon van de werknemer, waarbij dit is gemaximeerd op 70% van het wettelijk maximum dagloon. Dit betaalt de werkgever door aan de werknemer. De werkgever hoeft dit niet aan te vullen, tenzij de werkgever hiertoe verplicht is op grond van een CAO of arbeidsvoorwaardenhandboek. Mocht de werknemer met deze 70% onder het sociaal minimum komen dan kan bij het UWV een toeslag worden aangevraagd die het UWV aan de werkgever betaalt en de werkgever doorbetaalt aan de werknemer.

Het aanvullend geboorteverlof moet vier weken voorafgaand aan het moment dat de werknemer het verlof wil laten ingaan, worden aangevraagd bij de werkgever. De werkgever kan tot twee weken voorafgaand aan het opnemen van het (aanvullend) geboorteverlof op grond van zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang het verlof wijzigen.

De aanvraag bij het UWV kan vanaf vier weken voor de eerste dag waarop het verlof wordt opgenomen tot vier weken na de laatste dag waarop het verlof is opgenomen door de werkgever bij het UWV worden ingediend.

Het recht op geboorteverlof is uitdrukkelijk afhankelijk gesteld van de bevalling. Ook als een kind dood wordt geboren of vlak daarna komt te overlijden, bestaat voor de werknemer aanspraak op geboorteverlof. Het aantal uren verlof is ook niet gekoppeld aan de omstandigheid of het een eenling of een meerling is. Het aantal uren verlof is gekoppeld aan het aantal uren dat wordt gewerkt in een week.

Over de schrijver
Ilma van Aalst is begin 2000 begonnen als advocaat arbeidsrecht en dus ruim 22 jaar werkzaam als advocaat arbeidsrecht.Eerst is Ilma ruim tien jaar werkzaam geweest als advocaat arbeidsrecht bij Poelmann van den Broek in Nijmegen en Eversheds Sutherland in Rotterdam. In 2010 heeft Ilma advocatenkantoor arbeidsrecht 7 Laws of Persuasion opgericht.Ilma is sinds 2007 lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de vereniging die van de Nederlandse Orde van Advocaten het keurmerklogo voor arbeidsrechtspecialisten heeft ontvangen. Sinds begin 2016 is zij een door de VAAN erkende intervisie gespreksleider. Daarnaast is zij lid van de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten.Naast haar werkzaamheden als advocaat arbeidsrecht verricht Ilma sinds 2008 ook werkzaamheden als docent arbeidsrecht.