Wijzigingen NOW-regeling met ingang van 1 juni 2020 op een rij gezet

Wijzigingen NOW-regeling met ingang van 1 juni 2020 op een rij gezet

Vanaf 1 maart 2020 geldt de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Ook wel de NOW-regeling genoemd. Met ingang van 1 juni 2020 wordt deze regeling voor vier maanden aangepast voortgezet.

Hieronder zet ik de wijzigingen in de NOW-regeling vanaf 1 juni 2020 op een rij. Deels meld ik ook wat onveranderd blijft. Voor meer informatie over hoe de NOW-regeling luidt tot 1 juni 2020 verwijs ik je naar mijn blog Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud verder verduidelijkt.

Onveranderd blijft per 1 juni 2020 dat de regeling niet ten koste gaat van de WW-rechten van werknemers.

Verder blijft onveranderd dat een omzetverlies verwacht dient te worden van minimaal 20% en dat de tegemoetkoming in de loonkosten maximaal 90% van de loonsom bedraagt. De tegemoetkoming in de loonkosten kan vanaf 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 worden aangevraagd bij het UWV.

Het verwachte omzetverlies van 20% dient te zien op een aaneengesloten periode van vier kalendermaanden in de periode van 1 juni tot en met 30 november 2020. Werkgevers kunnen kiezen of zij de omzetdaling berekenen over de meetperiode startend op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Het moet daarbij altijd om een aaneensluitende periode van vier maanden gaan.

Voor bedrijven die voor de tweede keer een aanvraag doen voor de NOW-regeling dient de periode aan te sluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak. Als een bedrijf bijvoorbeeld de NOW-regeling heeft aangevraagd voor 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 zal dit bedrijf – als het nu wederom de NOW-regeling aanvraagt – dit dienen te doen voor 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020.

Als een bedrijf bijvoorbeeld de NOW-regeling heeft aangevraagd voor 1 mei 2020 tot en met 31 juli 2020 zal dit bedrijf – als het nu wederom de NOW-regeling aanvraagt – dit dienen te doen voor 1 augustus 2020 tot en met 30 november 2020.

De tegemoetkoming blijft zien op de volledige loonsom in de zin dat ook de werkgeverspremie en de opbouw voor vakantiebijslag en de opbouw voor pensioen worden meegenomen tot een forfaitair bedrag. Tot 1 juni 2020 werd hiervoor gerekend met een forfaitaire opslag van 30%. Vanaf 1 juni 2020 wordt gerekend met een forfaitaire opslag van 40%. Uitgegaan wordt dan ook van het SV-loon vermenigvuldigd met 1,4.

Het voorschot bedraagt wederom 80% en wordt dit keer gebaseerd op de loonsom over de maand maart 2020.

Verbod op winstuitkering, uitkering bonussen en inkopen eigen aandelen

Voor de NOW-regeling vanaf 1 juni 2020 geldt dat een werkgever of groep die gebruik maakt van de NOW-regeling geen winstuitkering aan aandeelhouders mag doen, geen bonussen mag uitkeren aan het bestuur en de directie en geen aandelen mag in inkopen. Dit verbod geldt over 2020, tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021.

Dit verbod geldt ook voor andere ondernemingen en instellingen die niet via een aandeelhoudersvergadering werken, zoals coöperaties. Voor hen geldt dit verbod tot en met de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021.

Het verbod ziet niet op dividend, bonussen en aandelen over 2019, aangezien de beslissingen daarover al genomen waren, maar pas in 2020 tot uitbetaling zijn overgegaan.

Wat betreft bonussen wordt dit beperkt tot de bonussen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie. Het verbod strekt zich niet uit tot het overige personeel dat in het bedrijf werkzaam is en dat mogelijk variabel beloond wordt via bonussen. Onder bonussen worden zowel winstdelingen als andere bonussen verstaan.

Het verbod geldt alleen voor werkgevers, die een subsidiebedrag ontvangen waarvoor een accountantsverklaring vereist is. De hoogte van dat bedrag is op dit moment nog niet bekend.

Ontslag van werknemers

Als een werkgever een tegemoetkoming aanvraagt en in de periode waarop de aanvraag ziet een of meerdere werknemers ontslaat wegens bedrijfseconomische redenen, dan wordt de loonsomberekening nog steeds gecorrigeerd met de loonsom van de werknemer(s) voor wie ontslag is aangevraagd wegens bedrijfseconomische redenen. Tot 1 juni 2020 kwam daar een verhoging van 50% als boete bovenop. Die boete verdwijnt. Dit ziet op ontslagaanvragen die in de periode 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020 worden ingediend.

De ontslagbescherming blijft bestaan. Dit betekent dat de regels bij bedrijfseconomisch ontslag, zoals toestemming voor opzegging van het UWV, en de regels omtrent de transitievergoeding blijven bestaan. Ook blijven de verplichtingen uit de Wet Melding Collectief Ontslag van kracht. Onder de Wet Melding Collectief Ontslag (hierna: WMCO) moeten ontslagaanvragen voor 20 of meer werknemers altijd gemeld worden aan de vakbonden, naar aanleiding waarvan overleg kan worden opgestart.

Om in aanmerking te komen voor de nieuwe NOW-regeling, dienen werkgevers bij de aanvraag van de NOW-regeling vanaf 1 juni 2020 te verklaren dat als de WMCO van toepassing is dat zij gedurende een periode van 4 weken zullen overleggen met de vakbonden over de voorgenomen ontslagen en de aanvraag voor ontslag niet eerder in zullen dienen dan 4 weken nadat de melding op grond van de WMCO is gedaan.

De tegemoetkoming wordt verlaagd met 5% als de werkgever in de periode van 30 mei tot en met 30 september 2020 een WMCO-melding doet en in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020 bij het UWV een verzoek/verzoeken indient tot ontslag van 20 of meer werknemers. Deze verlaging van de tegemoetkoming kan worden vermeden als op voorhand een akkoord wordt gesloten met de vakbonden of de werknemersvertegenwoordiging.

Bij- en omscholing

Werkgevers die de NOW-regeling vanaf 1 juni 2020 aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgever leggen hier bij de aanvraag van de NOW-regeling een verklaring over af.

Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma “NL leert door” waarmee mensen vanaf juli 2020 kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

Tot slot

Werkgevers commiteren zich de salarissen 100% door te betalen. Een aanvraag voor de NOW-regeling staat open voor zowel werkgevers die in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 al een aanvraag hebben gedaan als werkgevers die voor het eerst een aanvraag doen voor de NOW-regeling.

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte gehouden worden over wijzigingen op het gebied van arbeidsrecht, waaronder ontslagrecht, dan kun je regelmatig deze website bezoeken, maar je kunt er ook voor kiezen om je aan te melden als volger via twitter, met mij te linken via LinkedIn en/of je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Dan blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste blogberichten, die via deze website worden verspreid.

Advocaat arbeidsrecht Rotterdam

Wil je persoonlijke hulp bij jouw aanvraag voor de noodmaatregel of een andere arbeidsrechtelijke kwestie? Zoek je een advocaat arbeidsrecht in Rotterdam?

Bel me dan voor een gratis intake gesprek op 010-2600088 of vul je contactgegevens in onderstaand contactformulier in, zodat ik contact kan opnemen met jou voor een gratis intake gesprek.

Over de schrijver
Ilma van Aalst is begin 2000 begonnen als advocaat arbeidsrecht en dus ruim 22 jaar werkzaam als advocaat arbeidsrecht.Eerst is Ilma ruim tien jaar werkzaam geweest als advocaat arbeidsrecht bij Poelmann van den Broek in Nijmegen en Eversheds Sutherland in Rotterdam. In 2010 heeft Ilma advocatenkantoor arbeidsrecht 7 Laws of Persuasion opgericht.Ilma is sinds 2007 lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de vereniging die van de Nederlandse Orde van Advocaten het keurmerklogo voor arbeidsrechtspecialisten heeft ontvangen. Sinds begin 2016 is zij een door de VAAN erkende intervisie gespreksleider. Daarnaast is zij lid van de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten.Naast haar werkzaamheden als advocaat arbeidsrecht verricht Ilma sinds 2008 ook werkzaamheden als docent arbeidsrecht.