Wijzigingen Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag in 2017

Wijzigingen Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag in 2017

Ieder half jaar wordt de hoogte van het wettelijk minimumloon gewijzigd. Met ingang van 1 juli 2017 wordt daarnaast de leeftijd verlaagd waarop de werknemer recht heeft op het wettelijk minimumloon voor volwassenen. Verder vinden nog enkele andere wijzigingen plaats met betrekking tot het wettelijk minimumloon.

Hieronder ga ik in op deze wijzigingen.

Voordat ik dit doe, ga ik eerst kort in op de wijzigingen met ingang van 1 januari 2017. Een jaar eerder, te weten op 1 januari 2016, vonden ook al wijzigingen plaats met betrekking tot het wettelijk minimumloon.

Voor de wijzigingen per 1 januari 2016 verwijs ik je naar mijn blog over de wijzigingen in het wettelijk minimumloon per 1 januari 2016.

Wijzigingen wettelijk minimumloon per 1 januari 2017

Met ingang van 1 januari 2017 zijn enkele wijzigingen in het wettelijk minimumloon doorgevoerd om schijnconstructies zoveel als mogelijk tegen te gaan.

Deze wijzigingen zien op het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon van werknemers. De wijzigingen zijn ingegeven door de Wet Aanpak Schijnconstructies. Kortweg de WAS.

De WAS is bedoeld om zorg te dragen voor een betere naleving van arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving. Onder meer door constructies aan te pakken die zijn opgezet om die wet- en regelgeving te omzeilen.

Denk hierbij aan het betalen van een salaris dat ligt onder het wettelijk minimumloon. Of het betalen van een salaris dat ligt onder het salaris waarop de werknemer conform de toepasselijke CAO recht heeft. Bijvoorbeeld door allerlei inhoudingen op het salaris, waardoor de werknemer uiteindelijk minder salaris ontvangt dan waarop hij of zij recht heeft.

Sinds 1 januari 2017 zijn inhoudingen op het minimumloon in beginsel verboden. Verder is het sindsdien in principe verboden om een deel van het minimumloon te betalen als onkostenvergoeding.

Uitzonderingen

Op het verbod gelden een aantal uitzonderingen. Namelijk voor huisvestigingskosten (inclusief nutsvoorzieningen en servicekosten) en zorgverzekeringspremies.

Huisvestingskosten en zorgverzekeringspremies mag de werkgever nog steeds inhouden op het minimumloon en direct uitbetalen aan de verhuurder respectievelijk verzekeraar. Hiervoor is echter wel vereist dat de werknemer daarvoor een schriftelijke volmacht heeft afgegeven.

Bovendien mogen de inhoudingen voor de huisvestingskosten niet meer dan 25% van het minimumloon bedragen. Verder gelden nog een aantal andere vereisten, waaronder het type verhuurder.

huisvestigingskosten

De vereisten ten aanzien van de huisvestingskosten zijn opgenomen in artikel 2a van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag. De vereisten ten aanzien van de zorgverzekeringspremies zijn opgenomen in artikel 2b van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Voor werknemers met een arbeidsbeperking zijn daarnaast ook nog andere inhoudingen mogelijk, waaronder voor rioolheffing en waterschapsbelasting. De vereisten ten aanzien van werknemers met een arbeidsbeperking zijn opgenomen in artikel 2c van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Verder gelden andere regels voor bepaalde gedetacheerde werknemers. Hierover is meer informatie te vinden in bovenstaande artikelen en in artikel 2d van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Ten slotte is verrekening van voorschotten ook na 1 januari 2017 nog toegestaan. Wel is hiervoor vereist dat dit schriftelijk is overeengekomen met de werknemer.

Wijzigingen wettelijk minimumloon per 1 juli 2017

De leeftijd waarop een werknemer recht heeft op het wettelijk minimumloon voor volwassenen wordt op 1 juli 2017 verlaagd van 23 jaar naar 22 jaar. Per 1 juli 2017 hebben werknemers dus vanaf 22 jaar recht op het minimumloon voor volwassenen.

Deze wijziging zal vanaf 1 juli 2017 zijn opgenomen in artikel 7 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Voor werknemers jonger dan 22 jaar geldt een minimumjeugdloon. Dit betreft een percentage van het minimumloon voor volwassenen. Voor werknemers die 15, 16 of 17 jaar zijn, blijft dit percentage gelijk. Voor werknemers van 18 tot en met 21 jaar gaat dit percentage met ingang van 1 juli 2017 omhoog.

Deze wijziging zal vanaf 1 juli 2017 zijn opgenomen in artikel 2 van het Besluit minimumjeugdloonregeling. De percentages tot en vanaf 1 juli 2017 zijn opgenomen in onderstaande tabel.

percentages-minimumloon

Uitzonderingen

Het verhoogde minimumjeugdloon geldt niet voor mbo-er’s die een leerplek hebben in het kader van de Beroepsbegeleidende leerweg. Deze werknemers behouden het huidige minimumjeugdloon.

Toekomstige wijzigingen wettelijk minimumloon

Het is de bedoeling dat op 1 juli 2019 de leeftijd waarop een werknemer recht heeft op het wettelijk minimumloon voor volwassenen verder wordt verlaagd. Namelijk naar 21 jaar.

Ook is het de bedoeling dat het percentage voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar dan verder omhoog gaat. Verder is het de bedoeling dat ook de regels voor stukloon en meerwerk veranderen. Namelijk vanaf 1 januari 2018.

Compensatie werkgevers

Werkgevers krijgen voor de verhoging van het minimumjeugdloon voor 18 tot en met 21-jarigen een compensatie via het minimumjeugdloon voordeel.

De compensatie wordt toegekend op basis van:

  • de leeftijd die de werknemer op 31 december van het voorafgaande kalenderjaar heeft bereikt; en
  • het gemiddelde uurloon in het kalenderjaar waarover het minimumjeugdloon voordeel wordt toegekend.

In onderstaande tabel zijn de bedragen opgenomen die horen bij de compensatie.

compensatie

Het minimumjeugdloon voordeel gaat in per 1 januari 2018. De compensatie gaat met terugwerkende kracht gelden vanaf 1 juli 2017. Betaling van de compensatie vindt plaats door de Belastingdienst in de tweede helft van 2019.

Meer informatie over de compensatie zal worden opgenomen in de Wet tegemoetkoming loondomein. Daarvoor zal hoofdstuk III van de Wet tegemoetkoming loondomein worden uitgebreid met twee artikelen. Namelijk artikel 3.3 en 3.4. Verder zal hoofdstuk VI van de Wet tegemoetkoming loondomein hiervoor worden uitgebreid met een artikel. Namelijk artikel 6.20.

Ten slotte zullen ten behoeve hiervan nog wijzigingen plaatsvinden in enkele bestaande artikelen van de Wet tegemoetkoming loondomein.

Hoogte wettelijk minimumloon per 1 juli 2017

De wijzigingen in de hoogte van het wettelijk minimumloon brengen mee dat per 1 juli 2017 de bedragen gelden, zoals opgenomen in onderstaande tabel. Dit betreft bedragen exclusief vakantiebijslag.

minimumloon

Op de hoogte blijven

Als je op de hoogte gehouden wenst te worden van de wijzigingen in het wettelijk minimumloon en/of andere wijzigingen op het gebied van arbeidsrecht volg mij dan via twitter, link met mij via LinkedIn en/of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Arbeidsrecht advocaat Rotterdam

Wil je persoonlijke hulp bij een arbeidrechtelijke kwestie? Zoek je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam? Gebruik onze handige checklist wie is de beste arbeidsrecht advocaat in Rotterdam voor jou. Als ik de beste arbeidsrecht advocaat ben voor jou bel me dan voor een gratis intake gesprek op 010-2600088 of laat mij jou bellen voor een gratis intake gesprek.

Vragen

Mocht je naar aanleiding van dit blog of een ander blog een vraag hebben, die je graag kosteloos beantwoord zou zien, laat dit mij dan weten via onderstaand formulier.

Mogelijk kan dan een blog worden uitgebreid of een extra blog worden toegevoegd aan deze website.

Over de schrijver
Ilma van Aalst is begin 2000 begonnen als advocaat arbeidsrecht en dus ruim 22 jaar werkzaam als advocaat arbeidsrecht.Eerst is Ilma ruim tien jaar werkzaam geweest als advocaat arbeidsrecht bij Poelmann van den Broek in Nijmegen en Eversheds Sutherland in Rotterdam. In 2010 heeft Ilma advocatenkantoor arbeidsrecht 7 Laws of Persuasion opgericht.Ilma is sinds 2007 lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de vereniging die van de Nederlandse Orde van Advocaten het keurmerklogo voor arbeidsrechtspecialisten heeft ontvangen. Sinds begin 2016 is zij een door de VAAN erkende intervisie gespreksleider. Daarnaast is zij lid van de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten.Naast haar werkzaamheden als advocaat arbeidsrecht verricht Ilma sinds 2008 ook werkzaamheden als docent arbeidsrecht.