Per 1 juli 2015 inkomensverrekening WW vanaf dag 1
23 april 2015 
in Ontslag

Per 1 juli 2015 inkomensverrekening WW vanaf dag 1

Per 1 juli 2015 vindt vanaf de eerste werkloosheidsdag inkomensverrekening in plaats van urenverrekening plaats. Tot 1 juli 2015 kende de WW ook al inkomensverrekening. Echter, toen gold voor de eerste 52 weken nog urenverrekening. Urenverrekening houdt in dat bij werkhervatting het recht op een WW-uitkering in beginsel eindigt voor het aantal uren dat de werknemer gaat werken.

Inkomen bij urenverrekening niet relevant

Hoe hoog het inkomen is dat de werknemer met het werk verdient, is voor het geheel of gedeeltelijk eindigen van de WW-uitkering in geval van urenverrekening niet relevant. Ook als dat inkomen lager is dan de WW-uitkering eindigt het recht op de WW-uitkering over het gewerkte aantal uren. Dit werkt belemmerend voor de werkhervatting. Dat geldt in het bijzonder als de werknemer met zijn of haar nieuwe werkzaamheden minder verdient dan de werknemer verdiende voordat hij of zij werkloos werd.

Inkomen bij inkomensverrekening wel relevant

Bij inkomensverrekening leidt het verrichten van werkzaamheden niet tot het eindigen van de WW-uitkering, maar tot verrekening van een deel van de daaruit ontvangen inkomsten. Omdat slechts een deel van de inkomsten in mindering wordt gebracht op de WW-uitkering is het lonend om te werken. Ook als een baan wordt aanvaard waarin de werknemer minder verdient dan hetgeen de werknemer aan WW-uitkering ontvangt.

WW-uitkering eindigt niet meer gedeeltelijk

Gedurende de eerste twee maanden van de WW-uitkering wordt 75% van het inkomen uit werkzaamheden in mindering gebracht op de WW-uitkering. Daarna 70%. Anders dan tot 1 juli 2015 het geval was kan een uitkeringsrecht vanaf 1 juli 2015 niet meer gedeeltelijk, maar alleen nog geheel eindigen. Dat is het geval zodra de werknemer een inkomen ontvangt van meer dan 87,5% van het laatstgenoten maandsalaris.

Als het laatstgenoten salaris meer bedroeg dan het maximum dagloon voor de WW-uitkering is het dus mogelijk dat de werknemer een nieuwe baan vindt, waarin de werknemer meer verdient dan de werknemer aan WW-uitkering ontvangt, maar dat de werknemer desondanks nog een aanvulling vanuit de WW-uitkering ontvangt. Bij de berekening van het inkomen dat op de WW-uitkering in mindering wordt gebracht wordt dan rekening gehouden met het ongemaximeerde dagloon.

Voorbeelden inkomensverrekening

Enkele voorbeelden van inkomensverrekening.

Inkomensverrekening leidt tot einde WW-uitkering

De werknemer verdiende laatstelijk € 2.000 per maand. De werknemer wordt volledig werkloos met ingang van 1 september 2015. De hoogte van de WW-uitkering bedraagt de eerste twee maanden 75% van € 2.000 ofwel € 1.500 en daarna 70% van  € 2.000 ofwel € 1.400.

Met ingang van 1 december 2015 vindt de werknemer een baan. Daarmee verdient de werknemer € 1.800 per maand. Het recht op WW-uitkering eindigt dus met ingang van 1 december 2015, omdat € 1.800 per maand meer is dan 87,5% van € 2.000.

Inkomensverrekening bij salaris boven maximum dagloon

De werknemer verdiende laatstelijk € 5.500 per maand ofwel meer dan het maximum dagloon volgens de WW. Stel dat het maximum dagloon € 200 is. Het gemaximeerde maandloon is dan € 4.350, omdat het maximum dagloon vermenigvuldigd dient te worden met 21,75.

De werknemer wordt volledig werkloos met ingang van 1 september 2015. De hoogte van de WW-uitkering bedraagt de eerste twee maanden 75% van het gemaximeerde maandloon en daarna 70% van  het gemaximeerde maandloon

Met ingang van 1 december 2015 vindt de werknemer een baan. Daarmee verdient de werknemer € 4.500 per maand. Ondanks dat hetgeen de werknemer in zijn nieuwe baan verdient meer is dan hetgeen de werknemer aan WW-uitkering ontvangt, eindigt het recht op WW-uitkering niet met ingang van 1 december 2015, omdat € 4.500 bruto per maand niet meer is dan 87,5% van € 5.500 bruto.

De WW-uitkering wordt per 1 december 2015 verlaagd naar 70% van (€ 4.350 – € 4.500 maal € 4.350/€5.500) ofwel naar € 553,70. Samen met hetgeen de werknemer verdient in zijn nieuwe baan ontvangt de werknemer dus € 5.053,70 per maand.

Inkomensverrekening bij salaris lager dan WW-uitkering

De werknemer verdiende laatstelijk € 2.000 per maand. De werknemer wordt volledig werkloos met ingang van 1 september 2015. De hoogte van de WW-uitkering bedraagt de eerste twee maanden 75% van € 2.000 ofwel € 1.500 en daarna 70% van  € 2.000 ofwel € 1.400.

Met ingang van 1 december 2015 vindt de werknemer een baan. Daarmee verdient de werknemer € 1.000 per maand. De WW-uitkering wordt met ingang van 1 december 2015 verlaagd naar 70% van (€ 2.000 – € 1.000) ofwel naar € 700. Samen met hetgeen de werknemer verdient in zijn nieuwe baan ontvangt de werknemer dan dus € 1.700 per maand.

Urenverrekening blijft gelden voor zelfstandigen

Voor degenen die vanuit de WW starten als zelfstandigen blijft ook na 1 juli 2015 urenverrekening gelden.

Sollicitatieplicht

Als een werknemer met zijn of haar nieuwe baan een inkomen ontvangt dat niet meer is dan 87,5% van het laatstgenoten maandsalaris en daarom een aanvulling vanuit de WW-uitkering ontvangt, blijft de sollicitatieplicht gelden.

Voor de eerste drie maanden geldt echter een vrijstelling van de sollicitatieplicht als de werknemer in zijn of haar nieuwe baan net zoveel uren werkt als het aantal uren dat de werknemer werkzaam was in de baan van waaruit de werkloosheid is ontstaan.

Opbouw nieuwe WW-uitkering

De omstandigheid dat de werknemer een aanvulling vanuit de WW-uitkering ontvangt, brengt mee dat de WW-uitkering doorloopt. Het betekent echter in principe niet dat de WW-uitkering wordt opgesoupeerd.

De werknemer kan immers weer een nieuw recht op WW-uitkering opbouwen in de periode dat de werknemer een baan heeft.

Als de werknemer uit die baan werkloos wordt en er is voldaan aan het vereiste dat in de 36 weken voorafgaand aan de werkloosheid minimaal 26 weken is gewerkt, heeft de werknemer – ervan uitgaande dat de werknemer ook aan de overige vereisten voldoet die gelden voor een WW-uitkering – in ieder geval recht op een basisuitkering.

Bovendien wordt dan wederom aan de hand van het volledige arbeidsverleden van de werknemer bepaald of de werknemer recht heeft op een verlengde WW-uitkering en zo ja, hoe lang die duurt.

Tijdstip inwerkingtreding

De nieuwe regels gelden voor werknemers die op of na 1 juli 2015 werkloos worden. Voor werknemers die vóór 1 juli 2015 al een WW-uitkering ontvingen, veranderen de regels niet. Dat kan anders zijn als er iets in hun situatie verandert.

Andere wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2015

Naast de inkomensverrekening verandert er per 1 juli 2015 nog meer met betrekking tot de WW-uitkering. Met ingang van 1 juli 2015 wijzigt namelijk ook de regelgeving omtrent passende arbeid. Verder gaan er nog andere wijzigingen gelden voor het arbeidsrecht vanaf 1 juli 2015. De meest drastische wijziging is de wijziging van het ontslagrecht met ingang van 1 juli 2015.

Met ingang van 1 juli 2015 wordt ook het moment waarop een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege wordt omgezet in een voor onbepaalde tijd gewijzigd. Verder is vanaf 1 juli 2015 sprake van een expliciete wettelijke scholingsplicht.

Wijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2015 en 1 januari 2016

De bovenstaande wijzigingen betreft wijzigingen voor het arbeidsrecht die ingaan op 1 juli 2015. Echter, dezelfde wet, te weten de wet Werk en Zekerheid, brengt ook wijzigingen voor het arbeidsrecht mee die ingaan op 1 januari 2015 en 1 januari 2016.

Met ingang van 1 januari 2015 is de mogelijkheid om een proeftijdbeding op te nemen in een korte arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd beperkt. Ook voor het concurrentiebeding gelden vanaf 1 januari 2015 beperkingen. Vanaf 1 januari 2015 geldt dat een concurrentiebeding in beginsel niet meer opgenomen mag worden in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Verder is de mogelijkheid om de loondoorbetaling uit te sluiten vanaf 1 januari 2015 beperkt en is ook de geldigheidsduur van het uitzendbeding in een uitzendovereenkomst met ingang van 1 januari 2015 beperkt. Daarnaast geldt vanaf 1 januari 2015 een aanzegplicht voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Met ingang van 1 januari 2016 verandert de opbouw en duur van de WW-uitkering. Verder vinden met ingang van 1 januari 2016 nog enkele wijzigingen in het ontslagrecht plaats.

Wij houden je op de hoogte

Wij houden je op de hoogte van de wijzigingen in het ontslagrecht en de andere wijzigingen op het gebied van arbeidsrecht door hierover blogberichten te plaatsen op onze website. Wij plaatsen periodiek blogberichten, waarin vrij uitgebreid wordt ingegaan op één of meerdere wijzigingen van het arbeidsrecht.

Wil je graag goed geïnformeerd worden over de wijzigingen in het ontslagrecht en andere wijzigingen in het arbeidsrecht, meld je dan aan als volger via twitter, link met mij via LinkedIn en/of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Arbeidsrecht advocaat Rotterdam

Wil je persoonlijke hulp? Zoek je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam? Gebruik onze handige checklist wie is de beste arbeidsrecht advocaat in Rotterdam voor jou. Als ik de beste arbeidsrecht advocaat ben voor jou bel me dan voor een gratis intake gesprek op 010-2600088 of laat mij jou bellen voor een gratis intake gesprek.

Vragen

Heb je naar aanleiding van bovenstaand artikel een algemene vraag die je graag kosteloos beantwoord zou willen zien, laat dit ons dan weten door middel van onderstaand formulier.

Mogelijk dat wij naar aanleiding van jouw verzoek extra informatie kunnen toevoegen aan dit artikel of een geheel nieuw artikel kunnen toevoegen aan onze website, waarmee wij jou en andere bezoekers van onze website van dienst kunnen zijn.

Over de schrijver
Ilma van Aalst is begin 2000 begonnen als advocaat arbeidsrecht en dus ruim 22 jaar werkzaam als advocaat arbeidsrecht. Eerst is Ilma ruim tien jaar werkzaam geweest als advocaat arbeidsrecht bij Poelmann van den Broek in Nijmegen en Eversheds Sutherland in Rotterdam. In 2010 heeft Ilma advocatenkantoor arbeidsrecht 7 Laws of Persuasion opgericht. Ilma is sinds 2007 lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de vereniging die van de Nederlandse Orde van Advocaten het keurmerklogo voor arbeidsrechtspecialisten heeft ontvangen. Sinds begin 2016 is zij een door de VAAN erkende intervisie gespreksleider. Daarnaast is zij lid van de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten. Naast haar werkzaamheden als advocaat arbeidsrecht verricht Ilma sinds 2008 ook werkzaamheden als docent arbeidsrecht.