Wijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2016
10 februari 2016 

Wijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2016

Het zal je vast niet zijn ontgaan dat de opbouw en duur van de WW-uitkering is gewijzigd met ingang van 1 januari 2016. Dit is echter niet de enige wijziging die is ingegaan op het gebied van arbeidsrecht per 1 januari 2016. Naast deze wijziging zijn er verschillende andere wijzigingen doorgevoerd in het arbeidsrecht per 1 januari 2016.

De wijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2016 tref je hieronder aan.

Maximale transitievergoeding wordt verhoogd

Per 1 januari 2016 wordt het maximale bedrag dat de werknemer kan ontvangen aan transitievergoeding verhoogd van 75.000 naar 76.000.

Wet flexibel werken treedt in

Met ingang van 1 januari 2016 vervangt de Wet flexibel werken de Wet Aanpassing Arbeidsduur. Hierdoor kan een werknemer vanaf 1 januari 2016 niet langer slechts een verzoek indienen om aanpassing van de arbeidsduur, maar ook om aanpassing van de arbeidsplaats en werktijden.

Meer informatie over deze wijzigingen is te vinden in het blog Wet flexibel werken gaat in per 1 januari 2016.

Wijzigingen wettelijk minimumloon

Per 1 januari 2016 mag het netto equivalent van het bruto wettelijk minimumloon nog slechts giraal worden overgemaakt aan de werknemer, tenzij de werknemer over het algemeen op minder dan vier dagen per week uitsluitend of nagenoeg uitsluitend huishoudelijke diensten verricht voor een natuurlijke persoon met wie een arbeidsovereenkomst bestaat.

Meer informatie hierover is te vinden het blog wijzigingen wettelijk minimumloon per 1 januari 2016.

Kortere loondoorbetalingsplicht voor AOW-gerechtigde werknemer

Vanaf 1 januari 2016 geldt voor AOW-gerechtigde werknemers een kortere loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte. Voorafgaand aan 1 januari 2016 hadden AOW-gerechtigde werknemers net zo lang als niet AOW-gerechtigde werknemers recht op loondoorbetaling tijdens ziekte. Met ingang van 1 januari 2016 is dit veranderd.

Per 1 januari 2016 hebben AOW-gerechtigde werknemers nog slechts gedurende 13 weken recht op loondoorbetaling tijdens ziekte.

Mogelijk dat deze periode op een later moment verder wordt verkort tot zes weken. Dat is afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie van de inperking van de loondoorbetalingsverplichting tot dertien weken.

Voor werknemers die voorafgaand aan 1 januari 2016 arbeidsongeschikt waren of dit kort voorafgaand aan 1 januari 2016 waren en binnen vier weken weer arbeidsongeschikt raken geldt een overgangsregeling.

Deze wijziging is inclusief het overgangsrecht en voorbeelden daarvan uiteengezet in het blog loondoorbetaling tijdens ziekte ingeperkt voor AOW’er per 1 januari 2016.

In dit blog is ook opgenomen welke reïntegratieverplichtingen per 1 januari 2016 niet meer gelden voor AOW-gerechtigde werknemers.

Vermindering ontslagbescherming AOW-gerechtigde werknemer

Met ingang van 1 januari 2016 is ook de ontslagbescherming van AOW-gerechtigde werknemers verminderd.

De periode waarin het opzegverbod gedurende arbeidsongeschiktheid geldt is – net als de loondoorbetalingsverplichting – teruggebracht tot dertien weken en kan op termijn afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie verder worden teruggebracht tot zes weken.

Ook hiervoor geldt een overgangsregeling. Verder geldt voor AOW-gerechtigde werknemers vanaf 1 januari 2016 een wettelijke opzegtermijn van één maand. Over de verminderde ontslagbescherming is informatie te vinden in het blog wijzigingen ontslagrecht per 1 januari 2016.

Overige wijzigingen ontslagrecht

Naast de hierboven genoemde wijzigingen in het ontslagrecht per 1 januari 2016 zijn nog verschillende andere wijzigingen ingevoerd in het ontslagrecht per 1 januari 2016.

Dit betreft wijzigingen als gevolg van reparatiewetgeving. Laatstgenoemde wijzigingen kun je vinden in het blog ontslagrecht 2016.

Ketenregeling opgerekt voor AOW-gerechtigde werknemers

Met ingang van 1 januari 2016 is de ketenregeling voor AOW-gerechtigde werknemers opgerekt.

Met AOW-gerechtigde werknemers kunnen daardoor vanaf 1 januari 2016 – tenzij een toepasselijke CAO anders bepaalt – zes arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten, die van rechtswege eindigen als de totale duur daarvan niet meer bedraagt dan 48 maanden.

Wettelijk minimumloon voor AOW’er

AOW-gerechtigde werknemers hebben vanaf 1 januari 2016 recht op het wettelijk minimumloon.

AOW’er geen recht meer op aanpassing arbeidsduur

Vanaf 1 januari 2016 kent de Wet flexibel werken, die de Wet Aanpassing Arbeidsduur met ingang van die datum vervangt, AOW-gerechtigde werknemers geen recht meer toe op het indienen van een verzoek om aanpassing van de arbeidsduur.

Wel hebben AOW-gerechtigde werknemers recht op het indienen van een verzoek om aanpassing van de werktijden en arbeidsplaats.

De wijzigingen in de ketenregeling, het wettelijk minimumloon en de aanpassing van de arbeidsduur worden nader toegelicht in het blog wijzigingen voor werkende AOW’ers vanaf 1 januari 2016.

Hoogte faillissementsuitkering werknemer beperkt

De hoogte van de faillissementsuitkering van de werknemer is vanaf 1 januari 2016 beperkt, waardoor het UWV in geval van faillissement niet steeds meer de volledige loonbetalingsverplichting overneemt van de failliete werkgever.

Informatie over de beperking van de hoogte van de faillissementsuitkering van de werknemer is te vinden in  het blog hoogte faillissementsuitkering werknemer beperkt per 1 januari 2016.

Opbouw en duur van de WW-uitkering ingeperkt

De opbouw van de WW-uitkering en maximale duur van de WW-uitkering is met ingang van 1 januari 2016 aanzienlijk beperkt.

Voor werknemers die tot 1 januari 2016 een recht op WW-uitkering hadden opgebouwd dat langer is dan de maximale duur die geldt per 1 januari 2016 is een overgangsregeling van toepassing.

De wijzigingen in de opbouw en duur van de WW-uitkering zijn opgenomen in het blog opbouw en duur WW verandert per 1 januari 2016.

Wijzigingen WWZ per 1 juli 2015

De wijzigingen van de hoogte van de faillissementsuitkering van de werknemer en de opbouw en duur van de WW-uitkering vloeien voort uit de Wet Werk en Zekerheid (WWZ).

Reeds eerder, te weten met ingang van 1 juli 2015 en 1 januari 2015, zijn verschillende andere wijzigingen ingevoerd als gevolg van de WWZ.

De wijzigingen die als gevolg van de WWZ zijn ingegaan per 1 juli 2015 zijn opgenomen in het blog wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2015 als gevolg van WWZ.

Wijzigingen WWZ per 1 januari 2015

Met ingang van 1 januari 2015 waren er ook al enkele wijzigingen opgetreden in het arbeidsrecht als gevolg van de WWZ. Deze stip ik hieronder ook nog kort aan. Ook hierover kunt u meer informatie vinden in de betreffende blogs.

Het betreft de volgende wijzigingen:

Wijzigingen per 1 april 2016 en daarna

Met ingang van 1 april 2016 zouden de laatste wijzigingen als gevolg van de WWZ plaatsvinden. Deze wijzigingen zijn echter verschoven naar een later moment. Met ingang van welke datum deze wijzigingen alsnog in werking treden is momenteel onbekend. Te zijner tijd stellen we je daarvan op de hoogte.

Verder is er momenteel weer reparatiewetgeving in de maak en zijn wederom wijzigingen op de WWZ voorgesteld. Dit betreft voorgestelde wijzigingen ten aanzien van de transitievergoeding en de ketenregeling.

Als je op de hoogte gehouden wenst te worden van deze en andere wijzigingen in het arbeidsrecht volg mij dan via twitter, link met mij via LinkedIn  en/of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Arbeidsrecht advocaat Rotterdam

Wil je persoonlijke hulp? Zoek je een arbeidsrecht advocaat in Rotterdam? Gebruik onze handige checklist wie is de beste arbeidsrecht advocaat in Rotterdam voor jou. Als ik de beste arbeidsrecht advocaat ben voor jou bel me dan voor een gratis intake gesprek op 010-2600088 of laat mij jou bellen voor een gratis intake gesprek.

Vragen

Mocht je naar aanleiding van dit blog of een ander blog een vraag hebben, die je graag kosteloos beantwoord zou zien, laat dit mij dan weten via onderstaand formulier.

Mogelijk kan dan een blog worden uitgebreid of een extra blog worden toegevoegd aan deze website.

Over de schrijver
Ilma van Aalst is begin 2000 begonnen als advocaat arbeidsrecht en dus ruim 22 jaar werkzaam als advocaat arbeidsrecht. Eerst is Ilma ruim tien jaar werkzaam geweest als advocaat arbeidsrecht bij Poelmann van den Broek in Nijmegen en Eversheds Sutherland in Rotterdam. In 2010 heeft Ilma advocatenkantoor arbeidsrecht 7 Laws of Persuasion opgericht. Ilma is sinds 2007 lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de vereniging die van de Nederlandse Orde van Advocaten het keurmerklogo voor arbeidsrechtspecialisten heeft ontvangen. Sinds begin 2016 is zij een door de VAAN erkende intervisie gespreksleider. Daarnaast is zij lid van de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten. Naast haar werkzaamheden als advocaat arbeidsrecht verricht Ilma sinds 2008 ook werkzaamheden als docent arbeidsrecht.